Ostatnia aktualizacja strony: 03.08.2020, 10:58

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. promocji w Biurze Prezydenta

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. promocji w Biurze Prezydenta w Urzędzie Miasta Legnicy

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. promocji w Biurze Prezydenta w Urzędzie Miasta Legnicy

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne,
3/ doświadczenie w pracy zawodowej, preferowane doświadczenie w obsłudze merytorycznej oraz marketingowo-promocyjnej dużych imprez kulturalnych,
4/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu i programów graficznych.

Wymagania pożądane:
1/ doświadczenie w kontaktach z mediami ( kreowanie wizerunku, obsługa medialna imprez, w tym targów i konkursów ),
2/ doświadczenie w przygotowaniu i realizowaniu wydawnictw, reklam wizualnych itp.,
3/ doświadczenie w tworzeniu dokumentacji fotograficznej imprez,
4/ kreatywność i zdolności organizacyjne,
5/ komunikatywność.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. promocji w Biurze Prezydenta:
1/ promocja walorów i zasobów miasta wśród inwestorów lokalnych, krajowych i zagranicznych poprzez m.in. udział w targach, konkursach itp.,
2/ prowadzenie kampanii promocyjnych skierowanych na pobudzenie inwestycji i gospodarki oraz poprawę czystości środowiska, rozwój turystyki, a także popularyzację wydarzeń kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno - sportowych,
3/ opracowywanie wydawnictw własnych i uczestnictwo w wydawnictwach zewnętrznych,
4/ organizacja konkursów promujących różne przedsięwzięcia lokalne,
5/ przygotowywanie projektów elementów wizualnych w mieście ( tablice informacyjne, bilbordy itp. ),
6/ prowadzenie dokumentacji fotograficznej ważnych wydarzeń w mieście.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko podinspektora ds. promocji w Biurze Prezydenta " do dnia 12 marca 2007 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2007
Data publikacji : 05.03.2007
Data modyfikacji : 05.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL