Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu , turystyki ...

ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu , turystyki i wypoczynkuPrezydent Legnicy
na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i uchwały nr III/19/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia
28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację następujących zadań publicznych w roku 2007:

Zadanie 1.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionów sportowych przy Al. Orła Białego oraz przy ul. Sportowców w Legnicy.
Założona kwota dotacji do 170.000 zł.
W roku 2006 dotacja wyniosła 170.000 zł.

Zadanie 2.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionu sportowego przy ul. Wł. Grabskiego w Legnicy.
Założona kwota dotacji do 60.000 zł.
W roku 2006 dotacja wyniosła 60.000 zł

1. Dotacja przyznawana jest przez Komisję powołaną przez Prezydenta, po rozpatrzeniu:
a) możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
b) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
2. Na realizację zadań 1 i 2 przewiduje się kwotę do 230.000 zł.
3. Termin realizacji zadania ustalony jest na okres 2007 roku.
4. Komisja przy ocenie oferty i przyznaniu dotacji na realizację zadania, weźmie przede wszystkim pod uwagę następujące kryteria:
a) spełnienie wymogów formalnych konkursu, zawartych w ofercie,
b) posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym,
c) dysponowanie możliwościami organizacyjnymi i technicznymi w zakresie m.in. zasobów ludzkich, wyposażenia w specjalistyczny sprzęt umożliwiający realizację zadania,
d) posiadanie środków własnych przeznaczonych na realizację zadania, które wraz z udzieloną dotacją pozwolą zrealizować zadanie,
e) realizacja zadania umożliwiać będzie prowadzenie zajęć szkoleniowych oraz rozgrywania zawodów sportowych przez kluby piłkarskie a także inne kluby działające na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
f) zarządzanie nieruchomościami i obiektami w sposób zapewniający utrzymanie ich w stanie nie pogorszonym zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 6 „Utrzymanie obiektów budowlanych” ( od art. 61 do art. 72 ) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
5. Komisja może przyznać od 0-5 pkt za każde z wymienionych kryteriów.

Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności.

Oferty w zamkniętych kopertach z załącznikami, nazwą zadania i organizacji należy złożyć w sekretariacie Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, I piętro w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj do 9 lutego 2007 roku.

W ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania wniosków, ogłoszona zostanie lista podmiotów ubiegających się o dotację. Informacja dostępna będzie w BIP-ie, na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta a także na tablicy ogłoszeń wydziału Oświaty i Sportu.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotacje oraz kwot przyznawanych na realizację tych zadań, zostanie opublikowany na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta, w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń wydziału Oświaty i Sportu.

Realizując zlecane przez Gminę Legnica zadania publiczne, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizowanego zadania z budżetu Gminy Legnicy.

Wskazania do zasad pracy komisji konkursowej:

1. Konkurs może się odbyć jeśli stanie do niego co najmniej jeden oferent.
2. Komisja może wypracować szczegółowe zasady oceny określonych ofert konkursowych i dokonuje rozdziału środków.
3. Komisja kieruje się opisanymi kryteriami, a także zbieżnością i hierarchią potrzeb oraz zadań Miasta, wymiernej korzyści dla społeczności lokalnej, perspektyw kontynuacji przedsięwzięcia i dotychczasowej współpracy podmiotu z Miastem.
4. Kwoty podane w ogłoszeniu mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
5. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmie Prezydent Legnicy.
Realizacja zadania powierzona zostanie organizacji, której oferta otrzyma największą liczbę punktów.
Szczegółowe informacje: Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta , tel 076-721-22-30.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 30.12.2005r. Nr 264, poz. 2207).
Zawarcie umowy:
1. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji podpisuje umowę Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7, pokój nr 16.
2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia :
- zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione;
- zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania,
- oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.

Zasady przekazania dotacji
1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873), po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami.
2. Gmina Legnica może odstąpić od wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy (w całości lub w części), w szczególności dotyczącej dofinansowania, w następujących przypadkach:
a. ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
b. utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów, bądź kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Legnica. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem. Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach - zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.

Niezłożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nie przekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego realizacji nie zostało złożone sprawozdanie bądź na inne zadania realizowane przez tego samego zleceniobiorcę.

Prezydent Legnicy
na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i uchwały nr III / 19 / 06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007
ogłasza otwarty konkurs ofert
na dofinansowanie następujących zadań publicznych realizowanych w roku 2007:

Zadanie Nr 1 – kwota dofinansowania do 114.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem
i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.
W roku 2006 kwota dofinansowania wyniosła 108.000 zł.

Nr podzadania Nazwa podzadania Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na rok 2007 do kwoty:

1.1. Karate styl shotokan wszystkie kategorie wiekowe, 17.000
1.2. Kolarstwo górskie- wszystkie kategorie wiekowe. 6.000
1.3. Lekka atletyka– juniorzy 10.000
1.4. Lekka atletyka– młodzicy, 6.000
1.5. Łucznictwo- wszystkie kategorie wiekowe, 20.000
1.6. Pływanie sportowe- wszystkie kategorie wiekowe, 12.000
1.7. Szachy- etap wstępny, w tym zajęcia integracyjne 6.000
1.8. Szachy- wszystkie kategorie wiekowe, 15.000
1.9. Taekwon-do- wszystkie kategorie wiekowe, 22.000

Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt . W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta.

Zadanie Nr 2 – kwota dofinansowania do 165.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem
i organizacją rozgrywek, turniejów-preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.
W roku 2006 kwota dofinansowania wyniosła 165.000 zł.
Podzadania:
Nr podzadania Nazwa podzadania Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na rok 2007 do kwoty:
2.1. Piłka koszowa dziewcząt- etap wstępny, 8.000
2.2. Piłka nożna – junior i młodsi , 49.000
2.3. Piłka nożna- trampkarze i starsi z rejonu Tarninowa, 30.000
2.4. Piłka ręczna chłopców- junior starszy, 17.000
2.5. Piłka ręczna chłopców- junior młodszy i młodzicy, 20.000
2.6. Piłka ręczna chłopców- etap szkoły podstawowej, 8.000
2.7. Piłka siatkowa chłopców- junior i starsi 20.000
2.8. Piłka siatkowa chłopców- młodzicy. 13.000

Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt .
W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta.
Zadanie Nr 3 – kwota dofinansowania do 46.000 zł
Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie
od lutego do sierpnia 2007 r.
W roku 2006 kwota dofinansowania wyniosła 76.500 zł.

Nr pod- zadania Nazwa podzadania Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na okres II-VIII 2007 do kwoty: 46.000 zł
3.1 Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Chłopców 1.500 zł
3.2 Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Młodzików 4.000 zł
3.3 III Edycja Legnickiej Ligi Piłki Ręcznej Chłopców - szkoły podstawowe i gimnazjum 2.000 zł
3.4 II Ogólnopolski Turniej Szachowy Szkół Integracyjnych 2.000 zł
3.5 Puchar Dolnego Śląska Młodzików i Kadetów Karate Kyokushin 3.000 zł
3.6 Czwartki Lekkoatletyczne i Grand Prix Legnicy Dzieci
i Młodzieży w Lekkoatletyce 2.000 zł
3.7 Grand Prix Dolnego Śląska – Mini Siatkówka – Finał Rozgrywek Chłopców 3.000 zł
3.8 Mistrzostwa Dolnego Śląska Drużyn OHP Dziewcząt
i Chłopców w Halowej Piłce Nożnej 1.500 zł
3.9 Legnicka Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych
2.000 zł
3.10 XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy
im. Wł. Jantury 2.000 zł
3.11 IX Wakacyjna Przygoda z Piłką
4.000 zł
3.12 Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Rzutowym o Puchar Ziemi Legnickiej 2.000 zł
3.13 XV Puchar Dolnego Śląska w Karate Shotokan
3.000 zł
3.14 Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich 2.000 zł
3.15 Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów i Juniorów Młodszych
w Taekwon - do 3.000 zł
3.16 V Wiosenny Turniej Krasnali w Pływaniu
2.000 zł
3.17 Zawody Okręgowe w Łucznictwie -
"Otwarcie sezonu letniego 2007" 2.000 zł
3.18 Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Kolarstwie Górskim MTB
o Puchar Lwa Legnickiego 2.000 zł
3.19 XV Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego 3.000 zł

Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt .
W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta.


Zadanie Nr 4 - kwota dofinansowania do 40.000 zł
Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gminazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem
i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy.
W roku 2006 kwota dofinansowania wyniosła 30.000 zł.
Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu, przyznając
od 0-5 pkt.
W ramach zadania 4 wybrana zostanie jedna oferta.

Zadanie Nr 5 - kwota dofinansowania do 53.000 zł
Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych o istotnych walorach merytorycznych
i promocyjnych dla Miasta Legnicy wśród dzieci i młodzieży.
W roku 2006 kwota dofinansowania wyniosła 48.000 zł.

Nr podzadania Nazwa podzadania Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na rok 2007 do kwoty 53.000 zł
5.1. Karate styl kyokushin- wszystkie kategorie wiekowe
9.000
5.2. Karate styl shotokan- rejon Osiedla Piekary- wszystkie kategorie wiekowe, 6.000
5.3. Koszykówka chłopców- wszystkie kategorie wiekowe 3.000
5.4. Łucznictwo-etap wstępny szkolenia wraz z zajęciami dla dzieci niepełnosprawnych 3.000
5.5. Nauka pływania dzieci i młodzieży
5.000
5.6. Piłka siatkowa dziewcząt-etap szkoły podstawowej
i gimnazjum 7.000
5.7. Ringo- wszystkie kategorie wiekowe, 4000
5.8. Sporty siłowe- junior i starsi, 6.000
5.9. Szachy szybkie i rozwiązywanie zadań szachowych – dzieci i młodzicy 3.000
5.10. Taniec sportowy i towarzyski-wszystkie kategorie wiekowe 3.000
5.11. Tenis stołowy- wszystkie kategorie wiekowe 4.000

Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt .
W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta.

Zadanie Nr 6 - kwota dofinansowania do 24.000 zł
Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej.
W roku 2006 kwota dofinansowania wyniosła 24.000 zł.
Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt .
W ramach zadania wybrana zostanie jedna oferta.

Zadanie Nr 7 - kwota dofinansowania do 104.500 zł
Organizacja wypoczynku legnickich dzieci i młodzieży w czasie wakacji, realizowanego przez środowiska harcerskie, Ochotniczych Hufców Pracy oraz związanych z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci .
W roku 2006 kwota dofinansowania wyniosła 104.500 zł.

Nr podzadania Nazwa podzadania Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na rok 2007 do kwoty 104.500 zł
7.1. Wypoczynek organizowany nad jeziorem, w terenach leśnych dla uczestników związanych ze środowiskiem harcerskim,
90.500 zł
7.2. Wypoczynek organizowany dla uczestników reprezentujących środowisko związane z Ochotniczymi Hufcami Pracy, 5.000 zł
7.3. Wypoczynek organizowany w terenach podgórskich lub górskich dla uczestników reprezentujących środowisko związane z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. 9.000 zł

Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt .
W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta.

Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873) zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność na terenie Polski, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków, wypracowane przychody nie są rozdzielane pomiędzy swoich członków a przeznaczane są na cele statutowe.

Termin realizacji zadania:
Zadania 1,2,4,5,6 realizowane w okresie od lutego do grudnia 2007 roku.
Zadanie 3 realizowane będzie od lutego do sierpnia 2007 r.
W zakresie tego zadania - na okres od września do grudnia 2007 - ogłoszony będzie dodatkowy konkurs.
Zadanie 7 realizowane będzie w okresie wakacyjnym 2007 roku..

Cel konkursu:
Udzielenie wsparcia finansowego organizacjom działającym w zakresie:
1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozaszkolnych,
2. rozwijania turystyki i krajoznawstwa oraz organizacji wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży.
Forma – wspieranie.
W zadaniu nr 4 – powierzenie realizacji zadania.
Z dotacji można sfinansować:
1. Wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym (np. koszty osobowe zadania – wynagrodzenia trenerów i instruktorów, obsługi medycznej, technicznej, sędziowskiej, ochrony, tłumaczy itp.).
2. Koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia (przygotowanie i sprzątanie obiektów sportowych, montaż urządzeń sportowych, system identyfikacji zawodników, usługi sanitarne itp.).
3. Koszty oprawy widowiska (informacja o dofinansowaniu z Urzędu Miasta, flagi, trofea, pokazy i występy artystyczne, nagrody rzeczowe dla uczestników itp.),
4. Zakup towarów i usług (np. uzupełnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, transport, wyżywienie, zakwaterowanie zawodników, sędziów i trenerów, wynajem obiektów itp.).
5. Usługi poligraficzne (np. druk plakatów, informatorów).
6. Koszty delegacji i przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania.
7. Koszty administracyjne zadania (nie mogą przekraczać 5% otrzymanej dotacji, za wyjątkiem zadania 4, np. zakup materiałów biurowych ).
Z dotacji nie można sfinansować:
1. Zakupu gruntów bądź innych nieruchomości.
2. Zakupu środków trwałych, remontów lub adaptacji pomieszczeń.
3. Kosztów wkładu rzeczowego (np. pracy wolontariuszy, koszty wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego, własnej lub użyczonej sali, boiska itp.)

Warunki składania ofert
1. Oferent zobowiązany jest do złożona oferty zgodnie z wymogami określonymi w
załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 30 grudnia 2005 r. nr 264, poz. 2207).
2. Ofertę należy:
1) sporządzić w języku polskim;
2) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony;
3) sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i in.);
4) złożyć w kopercie ze wskazaniem konkursu, którego dotyczy oraz z oznaczeniem numeru i nazwy zadania, podzadania.
Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:
1. oświadczenie (w jednym egzemplarzu) o:
1) zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego;
2) posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego;
3) zapewnieniu lokalu do realizacji zadania (np. umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, zgody dyrektora placówki oświatowej, sportowej, kulturalnej).
2. aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) za wyjątkiem:
 stowarzyszeń zarejestrowanych w Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy,
 organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – które składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli.
3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694)– w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności. Obowiązek złożenia sprawozdań nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. statut organizacji oraz każdą jego aktualizację – należy złożyć raz, nie później niż przed złożeniem oferty konkursowej. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nieobligatoryjnie:
 pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotyczące dotychczas realizowanych zadań, projektów,
 inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

UWAGA:
Oferta, która nie będzie posiadała wszystkich elementów wyżej wymienionych zostanie odrzucona z powodów formalnych.

O przyjęciu oferty decyduje data jej złożenia w Urzędzie Miasta Legnica.
W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia (na własnym, drugim egzemplarzu – kopii oferty).
Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.

Kryteria przyznawania dotacji i ocena ofert:
Dotacja przyznawana jest po rozpatrzeniu:
1. możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
2. przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadań 1-5 brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1. organizacja bierze udział w realizacji Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, w którym zawiera się Ogólnopolski System Sportu Młodzieżowego zgodnie z Ustawą o K.F. z dnia 18.01.1996 r. i rozporz. MENiS z 17 X 2001 roku a uczestnicy szkolenia reprezentują wysoki poziom sportowy i swoimi działaniami promują miasto Legnica,
2. organizacja posiada wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i dysponuje bazą
w zakresie obiektów i sprzętu, odpowiadającą standardom szkolenia sportowego danej dyscypliny i wymogom widowiska sportowego,
3. organizacja posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, oraz dysponuje rozeznaniem co do specyfiki lokalnych potrzeb, reprezentuje dyscyplinę sportową zawierającą się w gronie dyscyplin olimpijskich i posiadającą tradycje w mieście,
4. szkolenie ma charakter ciągły i odbywa się regularnie w ciągu całego roku szkolnego, również w czasie ferii i wakacji,
5. organizacja pozyskuje środki finansowe- nie pochodzące z innych form finansowania przez UM Legnica np. zajęcia SKS, godziny ponadwymiarowe w szkołach itp. i korzysta z wolontariatu w myśl ustawy.

Za każde z wymienionych kryteriów oferta może otrzymać od 0-5 pkt.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadania 6 brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1. zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i odbywać się będą w warunkach zapewniających realizację zadania,
2. organizacja posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, oraz dysponuje rozeznaniem co do specyfiki lokalnych potrzeb,
3. realizacja zadania odbywa się w ciągu całego roku szkolnego,
4. organizacja pozyskuje środki finansowe- nie pochodzące z innych form finansowania przez UM Legnica i korzysta z wolontariatu.
Za każde z wymienionych kryteriów oferta może otrzymać od 0-5 pkt.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadania 7 brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1. doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym we współpracy z organizacjami zajmującymi się pomocą społeczną ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin wymagających wsparcia finansowego
i profilaktycznego,
2. ilość miejsc, cena skierowania, cena osobodnia, stawka żywieniowa,
3. poziom merytoryczny kadry pedagogicznej, program zajęć, lokalizacja ośrodka,
4. dotychczasowa współpraca z Miastem, rozeznanie lokalnych potrzeb.
Za każde z wymienionych kryteriów oferta może otrzymać od 0-5 pkt.

Wybór oferty
Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Prezydenta Legnicy.
Realizacja danego podzadania będzie powierzona jednej organizacji, której oferta w ocenie komisji otrzyma największą ilość punktów.
W ciągu do 7 dni od daty upływu terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro), na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta (www.legnica.um.gov.pl) oraz w BIP-ie zostanie podana do publicznej wiadomości lista podmiotów, które złożyły oferty w konkursie.
Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta.
Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta jest wyznaczony do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia
bez podania przyczyn.
O odwołaniu lub unieważnieniu konkursu decyduje Prezydent Legnicy.
Kwoty podane w ogłoszeniu mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej w formie wykazu podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych podzadań i kwot przyznawanych na ich realizację, zostanie opublikowany na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro) oraz w BIP –ie.

Realizując zlecane przez Gminę Legnica zadania publiczne, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do:
1. pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, wyznaczonego do kontroli merytorycznej i finansowej, o organizacji imprez odbywających się w ramach „zadania”,
2. informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizowanego „zadania” z budżetu miasta Legnicy poprzez tablice, plakaty itp. ,
3. promowania Miasta Legnica podczas imprez i zawodów poprzez umieszczanie logo na strojach, ogłoszeniach i plakatach.

Termin składania ofert upływa w dniu 9 lutego 2007 roku o godzinie 15.00.
Konkurs może się odbyć jeżeli stanie do niego tylko jeden oferent.
Oferty w zamkniętych kopertach z załącznikami, nazwą i numerem zadania, podzadania oraz nazwą organizacji należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7,I piętro.
Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi.
Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności.
Szczegółowe informacje: Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta, tel 076-721-22-30.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 30.12.2005r. Nr 264, poz. 2207).


Prezydent Legnicy
na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i uchwały nr III / 19 / 06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie – wszystkie kategorie wiekowe.

Kwota dofinansowania do 3.000 zł.
W roku 2006 nie było realizowane zadanie obejmujące tego typu zajęcia.
W roku 2006 na realizację wszystkich zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu przeznaczono 433.000 zł.
Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873) zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność na terenie Polski, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków, wypracowane przychody nie są rozdzielane pomiędzy swoich członków a przeznaczane są na cele statutowe.

Termin realizacji zadania:
Zadanie realizowane winno być w okresie od dnia podpisania umowy do końca roku 2007.
Cel konkursu:
Udzielenie wsparcia finansowego organizacjom działającym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozaszkolnych.
Forma – wspieranie.
Z dotacji można sfinansować:
1. Wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym (np. koszty osobowe zadania – wynagrodzenia trenerów i instruktorów, obsługi medycznej, technicznej, sędziowskiej, ochrony, tłumaczy itp.).
2. Koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia (przygotowanie i sprzątanie obiektów sportowych, montaż urządzeń sportowych, system identyfikacji zawodników, usługi sanitarne itp.).
3. Koszty oprawy widowiska (informacja o dofinansowaniu z Urzędu Miasta, flagi, trofea, pokazy i występy artystyczne, nagrody rzeczowe dla uczestników itp.),
4. Zakup towarów i usług (np. uzupełnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, transport, wyżywienie, zakwaterowanie zawodników, sędziów i trenerów, wynajem obiektów itp.).
5. Usługi poligraficzne (np. druk plakatów, informatorów).
6. Koszty delegacji i przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania.
7. Koszty administracyjne zadania (nie mogą przekraczać 5% otrzymanej dotacji, za wyjątkiem zadania 4, np. zakup materiałów biurowych ).
Z dotacji nie można sfinansować:
1. Zakupu gruntów bądź innych nieruchomości.
2. Zakupu środków trwałych, remontów lub adaptacji pomieszczeń.
3. Kosztów wkładu rzeczowego (np. pracy wolontariuszy, koszty wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego, własnej lub użyczonej sali, boiska itp.)

Warunki składania ofert
1. Oferent zobowiązany jest do złożona oferty zgodnie z wymogami określonymi w
załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 30 grudnia 2005 r. nr 264, poz. 2207).
2. Ofertę należy:
1) sporządzić w języku polskim;
2) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony;
3) sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i in.);
4) złożyć w kopercie ze wskazaniem konkursu, którego dotyczy oraz z oznaczeniem nazwy zadania.
Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:
1. oświadczenie (w jednym egzemplarzu) o:
1) zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego;
2) posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego;
3) zapewnieniu lokalu do realizacji zadania (np. umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, zgody dyrektora placówki oświatowej, sportowej, kulturalnej).
2. aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) za wyjątkiem:
 stowarzyszeń zarejestrowanych w Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy,
 organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – które składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli.
3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694)– w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności. Obowiązek złożenia sprawozdań nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. statut organizacji oraz każdą jego aktualizację – należy złożyć raz, nie później niż przed złożeniem oferty konkursowej. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nieobligatoryjnie:
 pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotyczące dotychczas realizowanych zadań, projektów,
 inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

UWAGA:
Oferta, która nie będzie posiadała wszystkich elementów wyżej wymienionych zostanie odrzucona z powodów formalnych.
O przyjęciu oferty decyduje data jej złożenia w Urzędzie Miasta Legnica.
W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia (na własnym, drugim egzemplarzu – kopii oferty).
Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.Kryteria przyznawania dotacji i ocena ofert:
Dotacja przyznawana jest po rozpatrzeniu:
1. możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
2. przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Kryteria przyznawania dotacji na realizację zadania:
1. organizacja bierze udział w realizacji Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, w którym zawiera się Ogólnopolski System Sportu Młodzieżowego zgodnie z Ustawą o K.F. z dnia 18.01.1996 r. i rozporz. MENiS z 17 X 2001 roku a uczestnicy szkolenia reprezentują wysoki poziom sportowy i swoimi działaniami promują miasto Legnica,
2. organizacja posiada wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i dysponuje bazą
w zakresie obiektów i sprzętu, odpowiadającą standardom szkolenia sportowego danej dyscypliny i wymogom widowiska sportowego,
3. organizacja posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, oraz dysponuje rozeznaniem co do specyfiki lokalnych potrzeb, reprezentuje dyscyplinę sportową zawierającą się w gronie dyscyplin olimpijskich i posiadającą tradycje w mieście,
4. szkolenie ma charakter ciągły i odbywa się regularnie w ciągu całego roku szkolnego, również w czasie ferii i wakacji,
5. organizacja pozyskuje środki finansowe- nie pochodzące z innych form finansowania przez UM Legnica np. zajęcia SKS, godziny ponadwymiarowe w szkołach itp. i korzysta z wolontariatu w myśl ustawy.
Za każde z wymienionych kryteriów oferta może otrzymać od 0-5 pkt.

Wybór oferty
Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Prezydenta Legnicy.
Realizacja zadania będzie powierzona jednej organizacji, której oferta w ocenie Komisji otrzyma większą liczbę punktów.
W ciągu do 7 dni od daty upływu terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro), na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta (www.legnica.um.gov.pl) oraz w BIP-ie zostanie podana do publicznej wiadomości lista podmiotów, które złożyły oferty w konkursie.
Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta.
Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta jest wyznaczony do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia
bez podania przyczyn.
O odwołaniu lub unieważnieniu konkursu decyduje Prezydent Legnicy.
Kwoty podane w ogłoszeniu mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej w formie wykazu podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconego zadania i kwot przyznawanych na ich realizację, zostanie opublikowany na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro) oraz w BIP –ie.

Realizując zlecane przez Gminę Legnica zadania publiczne, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do:
1. pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, wyznaczonego do kontroli merytorycznej i finansowej, o organizacji imprez odbywających się w ramach „zadania”,
2. informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizowanego „zadania” z budżetu miasta Legnicy poprzez tablice, plakaty itp. ,
3. promowania Miasta Legnica podczas imprez i zawodów poprzez umieszczanie logo na strojach, ogłoszeniach i plakatach.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 lutego 2007 roku do godziny 15.00.
Konkurs może się odbyć jeżeli stanie do niego tylko jeden oferent.
Oferty w zamkniętych kopertach z załącznikami, nazwą i numerem zadania, nazwą organizacji należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7,I piętro.
Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi.
Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności.
Szczegółowe informacje: Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta, tel 076-721-22-30.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 30.12.2005r. Nr 264, poz. 2207).

Zawarcie umowy:
1. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji podpisuje umowę w Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7, pokój nr 16.
2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia :
1) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione;
2) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania,
3) oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy;
Zasady przekazania dotacji
1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
2. Gmina Legnica może odstąpić od wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy (w całości lub w części), w szczególności dotyczącej dofinansowania, w następujących przypadkach:
1) ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
2) utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów, bądź kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Legnica. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji, zgodnie z jej statutem. Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach - zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.

Niezłożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nie przekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego realizacji nie zostało złożone sprawozdanie bądź na inne zadania realizowane przez tego samego zleceniobiorcę.

Metadane

Data publikacji : 17.01.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL