Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.

OKS.524.2.2.2013.IX

Legnica, dn. 18.02.2013 r. Prezydent Legnicy na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację: c.d.zadania Nr 2 – kwota dofinansowania do 200.000 PLN Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Dofinansowanie do kwoty (PLN): 2.6 Akademia Piłki Nożnej w Legnicy 200.000,00 Na zadanie nr 2 w roku 2012 zaplanowano 118.000 PLN. Cel konkursu: Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży poprzez udzielenie wsparcia finansowego organizacjom działającym w zakresie kultury fizycznej. Forma – wspieranie realizacji zadania. Termin i warunki realizacji zadania publicznego 1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od marca do grudnia 2013 roku. 2. Zakres zadania powinien być adekwatny do możliwości organizacyjnych i finansowych oferenta. 3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. 4. Udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji może być przeznaczone w szczególności na pokrycie : a) kosztów merytorycznych np. wynagrodzeń i ich pochodnych dla instruktorów szkoleniowców, opłaty startowe zawodników, koszty dojazdu na zawody wyżywienia, wynajem sal i obiektów, b) kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych np. obsługa informatyczna, księgowa, zakup niezbędnych materiałów biurowych, c) innych kosztów, w tym kosztów wyposażenia i promocji np. druk plakatów, informatorów, ulotek. 5. Przyznane środki nie mogą być przeznaczone na finansowanie kosztów stałej działalności oferenta. Zasady przyznawania dotacji 1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Legnica. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji, zgodnie z jej statutem. Warunki i termin składania ofert Oferty winny spełniać wymogi zawarte w przepisach art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz.1536) oraz być sporządzone na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Wymagane dokumenty: 1. Ofertę należy sporządzić: 1) w języku polskim; 2) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony; 3) w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i inne). 2. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć: a) oświadczenie o: zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego, posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego, b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, który musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Nie dotyczy to organizacji zarejestrowanych w „Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych” prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy. c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni, a w przypadku spółek prawa handlowego uchwałę Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzeniu. d) aktualny statut organizacji. 3 Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania i podzadania na adres :Urząd Miasta Legnicy, ul. Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, w terminie do 18 marca 2013 roku. Na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7,I piętro) oraz na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta (www.legnica.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości lista podmiotów, które złożyły oferty w konkursie. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 1.Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem przez Prezydenta Legnicy, która przy rozpatrywaniu : 1) ocenia możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne; 4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 2 Komisja przyznaje 0-5 pkt za każde z wymienionych kryteriów w pkt 1. 3 Wybór oferty: 1) udzielenie wsparcia finansowego na realizację danego zadania publicznego będzie udzielane jednej organizacji, której oferta w ocenie Komisji otrzyma największą ilość punktów, 2) od decyzji podjętej na postępowaniu konkursowym nie przysługuje odwołanie, 3) decyzje o wyborze podmiotu, który uzyska dotację, oraz o wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Legnicy. 4 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta sprawuje kontrolę merytoryczną oraz finansową nad realizacją zleconego w ramach konkursu zadania publicznego. 5 Konkurs może się odbyć jeżeli stanie do niego tylko jeden oferent. 6 Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 7 Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi. 8 Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności. 9 Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro) oraz podane do publicznej wiadomości na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta www.legnica.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert. Zawarcie umowy 1. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia : 1) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji określonego w ofercie zadania publicznego ,stanowiących odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do umowy, 2) oświadczenie potwierdzającego zgodność i aktualność danych wykazanych w ofercie i jej załącznikach również na dzień podpisania umowy, 3) oświadczenie -czy organizacja jest lub nie jest podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.). 2. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji będzie podpisywał umowę w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7, pokój nr 17. Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy 59-220 Legnica, Plac Słowiański 7, I piętro pokój nr 17, telefon76/72-12-238 (235 ) oraz na stronie internetowej www.legnica.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metadane

Data wytworzenia : 22.02.2013
Data publikacji : 22.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka
Osoba udostępniająca informację:
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL