Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę ...

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta LegnicyPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Legnicy

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne lub prawnicze,
3/ co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni w administracji publicznej,
4/ doświadczenie w pracy w zakresie gospodarowania nieruchomościami, a w szczególności ich obrotu.
Wymagania pożądane:
1/ uprawnienia pośrednika w obrocie nieruchomościami,
2/ uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego,
3/ uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii (rozgraniczenia i podziały nieruchomości lub inne).

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć następujące dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Do zadań zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy:
1/ nadzorowanie przygotowania prawidłowego stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości, w tym wnioskowania o podziały i scalenia,
2/ nadzorowanie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości,
3/ nadzorowanie organizacji przetargów i rokowań dotyczących zbywania nieruchomości,
4/ nadzorowanie sporządzania wniosków i dokumentacji do ksiąg wieczystych,
5/ nadzorowanie dzierżawy nieruchomości,
6/ opracowywanie corocznych planów wykorzystania nieruchomości,
7/ wyznaczanie nieruchomości do prywatyzacji,
8/ realizacja rocznego planu sprzedaży nieruchomości i wydatkowania środków na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami" do dnia 10 października 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy (na parterze) przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 15.09.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL