Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko kierownika Referatu Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydzial ...

Konkurs ofert na stanowisko kierownika Referatu Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale FinansowymPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko kierownika Referatu Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące formalne kryteria konieczne:

1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne lub prawnicze,
3/ posiadać co najmniej 5-letni staż pracy, w tym udokumentowany 3-letni staż pracy w administracji samorządowej,
4/ posiadać doświadczenie w pracy w służbach finansowych,
5/ posiadać bardzo dobrą znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów prawa materialnego,
6/ posiadać dobrą praktyczną znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ).

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku kierownika Referatu Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym:
1/ kierowanie pracą Referatu Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji, w tym:
- analizowanie wyciągów bankowych i rozdzielanie wpłat na poszczególne rodzaje należności budżetowych,
- prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów miasta i Skarbu Państwa w odpowiednich rejestrach,
- nadzorowanie i kontrola księgowań dochodów miasta oraz dochodów Skarbu Państwa,
- nadzorowanie i kontrola wymiaru podatków,
- rozliczanie inkasentów i kontrola pobranych należności,
- nadzór i kontrola terminowości wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych,
- sporządzanie sprawozdawczości z wykonania dochodów budżetu miasta i Skarbu Państwa,
- nadzorowanie poprawności i terminowości windykacji należności podatkowych i innych budżetu miasta.


Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko kierownika Referatu Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym" do dnia 31 grudnia 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 12.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL