Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację: c.d.zadania Nr 3 – kwota dofinansowania do 6.000 PLN Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turniej(...)

OKS.524.9.2.2013.VIII

Legnica, dn.16.09.2013 r. Prezydent Legnicy na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację: c.d.zadania Nr 3 – kwota dofinansowania do 6.000 PLN Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od 11 października do 16 grudnia 2013 r. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Dofinansowanie do kwoty (PLN): 3.18 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 6.000 W roku 2012 kwota dofinansowania na zadanie nr 3 wyniosła 51.000 PLN. Cel konkursu: Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży poprzez udzielenie wsparcia finansowego organizacjom działającym w zakresie kultury fizycznej. Forma – wspieranie realizacji zadania. Zasady przyznawania dotacji 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami. 2. Gmina Legnica może odstąpić od wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy (w całości lub w części), w szczególności dotyczącej dofinansowania, w następujących przypadkach: 1) ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, 2) utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów, bądź kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Legnica. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji, zgodnie z jej statutem. 4. Przekazanie dotacji może nastąpić w ratach, zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji zadania. 5. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie. 6. Niezłożenie sprawozdania z części realizacji zadania skutkuje nieprzekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego realizacji nie zostało złożone sprawozdanie, bądź na inne zadania realizowane przez tego samego zleceniobiorcę. 7. Warunkiem zawarcia umowy o realizację zadania pomiędzy Gminą Legnica a oferentem wyłonionym w konkursie, który korzystał z dofinansowania w roku minionym jest przyjęcie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego. 8. Od podjętych decyzji w konkursie nie przysługuje odwołanie. 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Termin i warunki realizacji zadania publicznego 1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 2 września do 16 grudnia 2013 roku. 2. Z dotacji można sfinansować w szczególności: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla szkoleniowców, trenerów i instruktorów –zgodnie ze stawkami obowiązującymi na rynku lokalnym oraz obowiązującymi przepisami, 2) koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, 3) zakup towarów i usług (np. transport, wyżywienie, zakwaterowanie, wynajem obiektów , udział w zajęciach kulturalnych, sportowych itp.), 4) koszty administracyjne. 3. Przyznane środki nie mogą być przeznaczone na finansowanie kosztów dotyczących bieżącej działalności oferenta. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 11 października 2013 r. do godz. 15.00. Warunki składania ofert, wymagane dokumenty. 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 2. Ofertę należy sporządzić: 1) w języku polskim; 2) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony. 3. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć: 1) oświadczenie (w jednym egzemplarzu) o: - zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego, - posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego, -aktualny odpis z rejestru KRS, nie dotyczy to organizacji zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy, 2) sprawozdanie finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz merytoryczne, w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności, 3) kopię statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz każdą jego aktualizację. 4. Do oferty można dołączyć pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotyczące dotychczas realizowanych zadań lub inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty 5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie. . 6. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, pok. 5 (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica (liczy się data wpływu do kancelarii). Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 1. Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Legnicy, opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert. 2. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert nie spełniających tych wymogów. 4. Komisja po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym. 5. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria: 1) ocenia możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; 2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne; 4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 6. Komisja przyznaje 0-5 pkt za każde z wymienionych kryteriów w pkt 5. 7. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Legnicy lub osoba przez niego upoważniona. 8. Wybór oferty 1) dotacja na realizację zadania może być udzielona jednej lub kilku organizacjom, 2) w ciągu do 7 dni od daty upływu terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro), na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta (www.legnica.eu) oraz w BIP-ie zostanie podana do publicznej wiadomości lista podmiotów, które złożyły oferty w konkursie, 3) rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej w formie wykazu podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań i kwot przyznawanych na ich realizację, zostaną opublikowane na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta www.legnica.eu w zakładce Wydziału Oświaty Kultury i Sportu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro) oraz w BIP–ie w terminie do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert, 9. Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi. 10. Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności. 11. Wydział Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta jest wyznaczony do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych Zawarcie umowy 1. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia : 1) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji określonego w ofercie zadania publicznego ,stanowiących odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do umowy, 2) oświadczenia potwierdzającego zgodność i aktualność danych wykazanych w ofercie i jej załącznikach również na dzień podpisania umowy, 3) oświadczenia -czy organizacja jest lub nie jest podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.). 2. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji będzie podpisywał umowę w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7, pokój nr 17. Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy 59-220 Legnica, Plac Słowiański 7, I piętro pokój nr 17, telefon76/72-12-238 (235 ) oraz na stronie internetowej www.legnica.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metadane

Data wytworzenia : 16.09.2013
Data publikacji : 17.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL