Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/6373,Nabor-ofert-kandydatow-na-stanowisko-Miejskiego-Rzecznika-Konsumentow.html
2020-07-04, 14:14

Nabór ofert kandydatów na stanowisko Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza nabór ofert kandydatów
na stanowisko
Miejskiego Rzecznika Konsumentów.


Osoby ubiegające się o zatrudnienie na ww. stanowisko powinny koniecznie spełniać wymogi określone w:
1/ art. 3 ust. 1- 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o p ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza nabór ofert kandydatów
na stanowisko
Miejskiego Rzecznika Konsumentów.


Osoby ubiegające się o zatrudnienie na ww. stanowisko powinny koniecznie spełniać wymogi określone w:
1/ art. 3 ust. 1- 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122 poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz.549 i Nr 169, poz. 1201),
2/ art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 i z 2006 r. Nr 157, poz. 1119), tj. posiadać wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o zatrudnienie powinny złożyć następujące dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów należą zadania w zakresie:
1/ zapewnienia konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2/ wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach ochrony interesów konsumentów,
3/ składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
4/ współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
5/ podejmowanie innych czynności wynikających z przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w terminie do dnia 8 grudnia 2006 r. w zaklejonej kopercie z adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Rzecznik Konsumentów”.

Metadane

Data publikacji : 28.11.2006
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin