Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

KOMUNIKAT nr 4/2013

OKS.524.3.1.2013.VIII

KOMUNIKAT nr 4/2013 W sprawie rozstrzygnięcia, w związku z ogłoszonym przez Prezydenta Legnicy Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego Kultury fizycznej w roku 2013. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy Nr 18/UM/2013 z dnia 6 marca 2013 r., dokonała analizy merytorycznej złożonych ofert i rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”. W wyznaczonym terminie do dnia 18 marca 2013 roku, wpłynęły 3 oferty spełniające wymogi formalne. Nazwa zadania i kwota: C.d.zadania Nr 2 – kwota dofinansowania do 200.000 PLN Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji składającej ofertę 2.6 Akademia Piłki Nożnej w Legnicy MKS Miedź Legnica S.A., Młodzieżowy Klub Sportowy Miedź Legnica, Klub Sportowy Konfeks Legnica Rozstrzygnięcie Komisja konkursowa najwyżej oceniła ofertę złożoną przez Miejski Klub Sportowy Miedź Legnica Spółka Akcyjna i ten klub został wyłoniony do realizacji zadania. Termin realizacji zadania w okresie od marca do grudnia 2013 roku. Legnica, 22.03.2013 r.

Metadane

Data wytworzenia : 25.03.2013
Data publikacji : 26.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka zastępca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL