Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie o konkursie - imprezy sportowe, sierpień, grudzień 2006r.

Prezydent Legnicy
na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i uchwały nr XLI/421/05 Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica
na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i uchwały nr XLI/421/05 Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006
ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie następującego zadania:

Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży.

Zadanie winno być zrealizowane w okresie od sierpnia do grudnia 2006 roku.
Wartość dofinansowania całego zadania wynosi 33.500 PLN.

W całym roku 2006 zaplanowano dofinansowanie do tego rodzaju zadania
kwotą do 86.000 PLN.
W roku 2005 kwota dofinansowania wyniosła do 70.000 PLN.


Treść podzadań:

Nr podzadania Nazwa podzadania Dofinansowanie w otwartym konkursie. Kwota w PLN
1. XXII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wojewody Dolnośląskiego w Kategorii Młodzieżowiec. 2.000
2. XX Międzynarodowy Halowy Turniej Mikołajkowy w Piłce Nożnej 2.000
3.
VII Europejski Puchar Miedzi w Karate Shotokan . 2.000
4.
III Szkolna Liga Piłki Ręcznej – Igrzyska Szkolne i Gimnazjada 2.000
5. Międzynarodowy Turniej „Mikołajkowy” Piłki Ręcznej Chłopców 2.000
6. XVIII Międzynarodowy Memoriał Piłki Siatkowej Juniorów
im. A.Kuchciaka
2.000
7. XIX Wakacje z Tenisem Stołowym
1.500
8. XX Edycja Legnickiej Ligi Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej dla Szkół Podstawowych Klasy III-IV
1.500
9. III Zimowe Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w Pływaniu
2.000
10. II Otwarcie Sezonu Sportowego z Pływania Sportowego
2.000
11. Turniej Młodzików i Kadetów Karate KYOKUSHIN
2.000
12.
Ogólnopolski Turniej Ringo Uczniowskich Klubów Sportowych 1.500
13. Grand Prix Dolnego Śląska – Mini Siatkówka – Finał Rozgrywek Chłopców 1.500
14. Grand Prix Legnicy w Lekkiej Atletyce - Czwartki Lekkoatletyczne i Halowe Mityngi Lekkoatletyczne
2.500
15. Mikołajkowy Turniej Łuczniczy dla Dzieci i Młodzieży
2.000
16. Ogólnopolski „Mikołajkowy” Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych 2.000
17.
V Dolnośląska Liga Piłki Ręcznej Chłopców
2.000
18. I Ogólnopolski Turniej Szachowy Juniorów
o Puchar Prezydenta Miasta Legnicy 1.000


Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt .
W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta.

Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do:
- organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873) zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność na terenie Polski, prowadzona działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków, wypracowane przychody nie są rozdzielane pomiędzy swoich członków a przeznaczane na cele statutowe.

Termin realizacji zadania:
Zadanie realizowane będzie od sierpnia do grudnia 2006 roku.

Cel konkursu:
Udzielenie wsparcia finansowego organizacjom działającym w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozaszkolnych,

Forma – wspieranie.

Z dotacji można sfinansować:
1. Wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym (np. koszty osobowe zadania – wynagrodzenia trenerów i instruktorów, obsługi medycznej, technicznej, sędziowskiej, ochrony, tłumaczy itp.).
2. Koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia (przygotowanie i sprzątanie obiektów sportowych, montaż urządzeń sportowych, system identyfikacji zawodników, usługi sanitarne itp.).
3. Koszty oprawy widowiska (informacja o dofinansowaniu z Urzędu Miasta, flagi, trofea, pokazy i występy artystyczne, nagrody rzeczowe dla uczestników itp.),
4. Zakup towarów i usług (np. uzupełnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, transport, wyżywienie, zakwaterowanie zawodników, sędziów i trenerów, wynajem obiektów itp.).
5. Usługi poligraficzne (np. druk plakatów, informatorów).
6. Koszty delegacji i przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania.
Z dotacji nie można sfinansować:
1. Zakupu gruntów bądź innych nieruchomości.
2. Zakupu środków trwałych, remontów/adaptacji pomieszczeń.
3. Kosztów wkładu rzeczowego (np. pracy wolontariuszy, koszty wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego, własnej lub użyczonej sali, boiska itp.)

Warunki składania ofert
1. Oferent zobowiązany jest do złożona oferty zgodnie z wymogami określonymi w
załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
2. Ofertę należy:
1. sporządzić w języku polskim;
2. sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony;
3. sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i in.);
4. złożyć w kopercie z podaniem nazwy organizacji oraz ze wskazaniem zadania
i podzadania, którego dotyczy.
3. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:
1. oświadczenia (w jednym egzemplarzu) o:
a. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego;
b. posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego;
c. zapewnieniu lokalu do realizacji zadania (np. umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, zgody dyrektora placówki oświatowej, sportowej, kulturalnej).
2. aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) za wyjątkiem:
 stowarzyszeń zarejestrowanych w Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy,
 organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – które składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli.
3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694)– w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności. Obowiązek złożenia sprawozdań nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. statut organizacji oraz każdą jego aktualizację – należy złożyć raz, nie później niż przed złożeniem oferty konkursowej. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nieobligatoryjnie:
 pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotyczące dotychczas realizowanych projektów,
 inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

UWAGA:
Oferta, która nie będzie posiadała wszystkich elementów wyżej wymienionych zostanie odrzucona z powodów formalnych.

O przyjęciu oferty decyduje data jej złożenia w Urzędzie Miasta Legnica.
W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia (na własnym, drugim egzemplarzu – kopii oferty).Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Kryteria przyznawania dotacji i ocena ofert:
Dotacja przyznawana jest po rozpatrzeniu:
a) możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
b) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji na realizację danego podzadania będą pod uwagę następujące kryteria:
1. organizacja bierze udział w realizacji Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, w którym zawiera się Ogólnopolski System Sportu Młodzieżowego zgodnie z Ustawą o K.F. z dnia 18.01.1996 r. i rozporz. MENiS z 17 X 2001 roku a uczestnicy szkolenia reprezentują wysoki poziom sportowy i swoimi działaniami promują miasto Legnica,
2. organizacja posiada wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i dysponuje bazą
w zakresie obiektów i sprzętu, odpowiadającą standardom szkolenia sportowego danej dyscypliny i wymogom widowiska sportowego,
3. organizacja posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, oraz dysponuje rozeznaniem co do specyfiki lokalnych potrzeb, reprezentuje dyscyplinę sportową zawierającą się w gronie dyscyplin olimpijskich i posiadającą tradycje w mieście,
4. organizacja prowadzi szkolenie, które ma charakter ciągły i odbywa się regularnie w ciągu całego roku szkolnego, również w czasie ferii i wakacji,
5. organizacja pozyskuje środki finansowe- nie pochodzące z innych form finansowania przez UM Legnica np. zajęcia SKS, godziny ponadwymiarowe w szkołach itp. i korzysta z wolontariatu w myśl ustawy.

Za każde z wymienionych kryteriów oferta może otrzymać od 0-5 pkt.

Wybór oferty
Oceny ofert dokona komisja powołana przez Prezydenta Legnicy.
Realizacja danego podzadania będzie powierzona jednej organizacji, której oferta w ocenie komisji otrzyma największą ilość punktów.
W ciągu do 7 dni od daty upływu terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta.Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta.
Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta jest wyznaczony do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją tych zadań.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia z podaniem uzasadnionych przyczyn. O odwołaniu lub unieważnieniu konkursu decyduje Prezydent Legnicy.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwot przyznawanych na realizację tych zadań, zostanie opublikowany na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta, w BIP-ie oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu-Plac Słowiański 7, I piętro.

Realizując zlecane przez Gminę Legnica zadania publiczne, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do:
- pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta, wyznaczonego do kontroli merytorycznej i finansowej
o organizacji imprez odbywających się w ramach „zadania”
- informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizowanego „zadania” z budżetu miasta Legnicy poprzez tablice, bannery itp.,
- promowania Miasta Legnica podczas imprez i zawodów poprzez umieszczanie herbu Miasta lub logo na strojach, ogłoszeniach i plakatach.

Termin składania ofert - do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia – tj.
do 30 lipca 2006 r.

Konkurs może się odbyć jeżeli stanie do niego tylko jeden oferent.

Oferty w zamkniętych kopertach z nazwą i numerem zadania, podzadania oraz nazwą organizacji należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7,I piętro.
Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi.

Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności.

Kwoty podane w ogłoszeniu mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Zbigniew Rutka, tel 076-721-22-30.

Zawarcie umowy:
1. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji podpisuje umowę Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7, pokój nr 16.
2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia :
- dwóch egzemplarzy harmonogramu realizacji zadania publicznego,
- dwóch zaktualizowanych kosztorysów realizacji zadania podpisanych przez osoby upoważnione;
- jednego egzemplarza oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy;

Zasady przekazania dotacji
1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873), po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami.
2. Gmina Legnica może odstąpić od wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy (w całości lub w części), w szczególności dotyczącej dofinansowania, w następujących przypadkach:
a. ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
b. utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów, bądź kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Legnica. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem. Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach - zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.

Niezłożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nieprzekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego realizacji nie zostało złożone sprawozdanie bądź na inne zadania realizowane przez tego samego zleceniobiorcę.

Metadane

Data publikacji : 04.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL