Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Gliwicka

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości położonych
w Legnicy przy ul. Gliwickiej - Kobylińskiej.
Przedmiotem oferty przetargowej są nw. nieruchomości:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczys ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości położonych
w Legnicy przy ul. Gliwickiej - Kobylińskiej.
Przedmiotem oferty przetargowej są nw. nieruchomości:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów - Powierzchnia nieruchomościZabudowa Ceny gruntuobiektówłącznawadium w zł Przeznaczenienieruchomości
1. Legnicaul. Gliwickaul. KobylińskaKW 45995 KW 45995 KW 48073 KW 48070 obręb Piątnicadz. nr nr 95/50,95/46,95/48,95/57 2.488 m2wiata magazynowa o pow.321,6 m2 budynek warszt. - mag. o pow. 214,7 m2 119.349,0039.371,00158.720,0015.000,00 funkcja usługowaprodukcyjna i magazynowa
2. Legnicaul. Gliwickaul. KobylińskaKW 48071 KW 45995 obręb Piątnica dz. nr 95/55 oraz 50% dz. nr 95/49 670 m250% z 448 m2bez zabudowań 42.885,504.000,00 funkcja usługowaprodukcyjna i magazynowa
3. Legnicaul. Gliwickaul. KobylińskaKW 48073 KW 45995 obręb Piątnicadz. nr 95/4750 % z dz. nr 95/4950 % z 448 m 2 879 m250% z 448 m2wiata magazynowa o pow. 352,3 m2 52.910,0025581,0078.491,008.000,00 funkcja usługowaprodukcyjna i magazynowa

poz.1,2 i 3 -koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 4.400,00 zł ponosi nabywca.
poz. 1 - VAT zw.(art. 29 ust. 5 oraz art 43 ust.1 pkt 2 w związku z art.43 ust.2 pkt 1).
poz. 2 - Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawką w wysokości 22% (Dz. U. nr 54 z 2004 r. poz.535).
poz. 3 - VAT zw.(art. 29 ust. 5 oraz art 43 ust.1 pkt 2 w związku z art.43 ust.2 pkt 1).
Nieruchomości wolne od obciążeń, ograniczeń, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, zgodnie z art.34,ust.1, pkt 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz.543) upłynął z dniem 20 października 2004 r. Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ kopia dowodu wpłaty wadium.
Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 08.02.2005 r na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Termin składania ofert nie może upłynąć później niż 3 dni przed terminem przetargu tj. do dnia 08.02.2005 r. do godz. 9 00 w Urzędzie Miasta pokój 208 II p. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 11.02.2005 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta pokój 208 II p. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.72-12-300, pokój 332 III p. oraz warunków przetargu 72-12-310. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz.543). Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 17.01.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL