Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Sciegiennego

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości budynkowej wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste położonej w Legnicy przy ul. ks. Piotra Ściegiennego.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości budynkowej wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste położonej w Legnicy przy ul. ks. Piotra Ściegiennego.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej. Oznaczenie w ewid. gruntów Powierzchnia użytkowa i pom. przynależ. Cena gruntubudynkułączna Wysokość opłat za grunt
Legnicaul. ks. Piotra Ściegiennego nr 21 KW 52771 obręb Fabrycznadz. nr 688/2 o pow. 1448 m2 577,9 m2 141.571,00141.000,00282.571,00 - I opłata 15% oferowanej ceny gruntu- opłaty rocznej 1% ceny gruntu

Termin wnoszenia opłaty rocznej do 31 marca każdego roku. Po 2005 r. cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż jeden rok.
Budynek do adaptacji na cele mieszkalno-usługowe, wielolokalowy czterokondygnacyjny

Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ ksero dowodu wpłaty wadium.

Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości 30.000 zł nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu (tj. do 10.05.2004r.)na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109
Pisemne oferty z dopiskiem „ul. Ściegiennego" należy składać do dnia 10.05.2004 r. do godz. 900
w Urzędzie Miasta pokój 208 II p.
Otwarcie przetargu odbędzie się w dniu 13.05.2004 r. o godz. 9 00 w siedzibie organizatora.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.72-12-302, pokój 333 III p. oraz warunków przetargu 72-12-310. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (Ustawa
o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz.543). Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Data wywieszenia: 2004.04.15
Legnica, 2004.04.15

GN.VI.342/ /04Agora SA
Warszawa O/Wrocław
Biuro Reklam i Ogłoszeń
„Gazety Wyborczej"
ul. Młynarska 7
59-220 Legnica


Gmina Legnica zleca jednorazowe umieszczenie w Waszej gazecie ogłoszenia dotyczącego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości budynkowej położonej w Legnicy przy ul. Ściegiennego nr 21 (dz. nr 688/2).

Należność za ogłoszenie ustalono w kwocie 263,52 zł(brutto), która zostanie uregulowana z naszego konta PEKAO S.A I O/Legnica 84124014731111000025212024 w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku ( dz.700, rozdz.70005, § 4300).

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku VAT i upoważniamy Was do wystawienia i przesłania faktury bez naszego podpisu.
Nr NIP - u 691-00-11-742.


Otrzymuje:
1. Adresat
2. Wydział Finansowy w/m
3. GN

Metadane

Data publikacji : 15.04.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL