Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/6232,Konkurs-ofert-na-stanowisko-podinspektora-ds-profilaktyki-i-rozwiazywania-proble.html
2020-08-15, 15:42

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowy ...

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Wydziale Zdrowia i Spraw SpołecznychPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Legnicy

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe o specjalności: resocjalizacja, psychologia, ekonomia lub administracja,
3/ praktyka w placówkach lecznictwa odwykowego lub administracji na podobnym stanowisku oraz placówkach resocjalizacyjnych.

Wymagania pożądane:
1/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),
2/ znajomość problematyki uzależnień i lecznictwa odwykowego,
3/ znajomość ustaw związanych z problematyką uzależnień

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych:
1/ obsługa administracyjno-finansowa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym realizacja ustaleń i postanowień Komisji,
2/ prowadzenie rejestru wniosków o objęcie osób leczeniem odwykowym przyjętych od instytucji oraz osób fizycznych,
3/ współpraca z jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom,
4/ opracowywanie projektów umów na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz sporządzanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko podinspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych " do dnia 2 marca 2007 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 19.02.2007
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin