Ostatnia aktualizacja strony: 22.09.2020, 15:47

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu o ...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Legnicy
o otwartym konkursie ofert

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 )

1. Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na następujące zadania :

Zadanie nr 1 - ochrony i promocji zdrowia - art. 4 ust. 1 pkt. 5 - ze szczególnym uwzględnieniem
* zwiększenia skuteczności edukacji zdrowotnej legniczan,
* działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
* organizacji festynów, pikników i innych imprez promujących zdrowy styl życia.

Zadanie nr 2 - działania na rzecz osób niepełnosprawnych - art. 4 ust. 1 pkt. 6 ze szczególnym uwzględnieniem :
* wspierania działań na rzecz zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do usług rehabilitacyjnych
* współpracy z jednostkami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej,
* integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu miasta,
* organizowania okolicznościowych spotkań osób niepełnosprawnych w ramach organizacji grup środowiskowego wsparcia
2. Wysokość środków publicznych - dotacji przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi :
na zadanie nr 1 - 7.500,00 zł.
na zadanie nr 2 - 30.000,00 zł.
3. Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego oraz do osób prawnych i jednostek kościelnych o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r.
5. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie zadań na rzecz mieszkańców Legnicy.
6. Oferty zapieczętowane należy złożyć w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój nr 208,
II piętro w terminie 30 od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Kryteria stosowane przez organ administracji publicznej przy dokonywaniu wyboru oferty:
* ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
* ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
* uwzględnia się wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
8. W roku 2003 tego samego rodzaju zadanie było realizowane w postaci dotacji udzielanej na podstawie Uchwały Nr XIV/121/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 1999r. z zakresu ochrony zdrowia i rehabilitacji
- w 2003r. - 42.500,00 zł.
- w I półroczu 2004r. - 5.000,00 zł.
9. Zlecenia realizacji zadania nastąpi w formie powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
10. W ciągu 7 dni od daty upływu składania ofert wykaz wybranych oferentów, zleconych zadań na które przyznano dotację i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych , pokój nr 15, 20, tel. 72 - 12 - 250, ( - 254 ).


Legnica, maj 2004r.

Metadane

Data publikacji : 28.05.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL