Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. dzierżaw i faktu ...

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. dzierżaw i fakturowania w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
- spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
- posiadać wykształcenie średnie ekonomiczne
- posiadać znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz podatku od towarów i usług.
- bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),

Wymagania pożądane:
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. dzierżaw i fakturowania w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami:
1/ wystawianie faktur VAT i korekt VAT i prowadzenie rejestrów z tym związanych,
2/ prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów i zmianą stawek procentowych tych opłat,
3/ sporządzanie wniosków i przygotowanie dokumentacji dot. zakładania ksiąg wieczystych, wydawanie odpisów oraz dokonywania zmian i wypisów w księgach wieczystych,
4/ prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na wykreślenie hipoteki.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko podinspektora ds. dzierżaw i fakturowania w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami" do dnia 16 lutego 2007 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 02.02.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL