Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko referenta ds. zatrzymywania, cofania i zwracania uprawnień do kiero ...

Konkurs ofert na stanowisko referenta ds. zatrzymywania, cofania i zwracania uprawnień do kierowania pojazdami w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw ObywatelskichPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko referenta ds. zatrzymywania, cofania i zwracania uprawnień do kierowania pojazdami w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe,
3/ posiadać co najmniej odbyty staż absolwencki.

Wymagania pożądane:
1/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),
2/ znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
3/ komunikatywność,
4/ umiejętność pracy w zespole.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego ww. stanowiska.

Do zadań referenta ds. zatrzymywania, cofania i zwracania uprawnień do kierowania pojazdami w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich należy:
1/ zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami,
2/ zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
3/ cofanie uprawnień i ich przywracanie,
4/ kierowanie kierowców na badania lekarskie,
5/ kierowanie na sprawdzenie kwalifikacji kierowców w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko referenta ds. zatrzymywania, cofania i zwracania uprawnień do kierowania pojazdami w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich " do dnia 10 października 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy (na parterze) przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 21.09.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL