Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biura Geodety Miejskiego (Geodety Miejskiego)

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Biura Geodety Miejskiego (Geodety Miejskiego)

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
Wymagania konieczne:
1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Biura Geodety Miejskiego (Geodety Miejskiego)

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
Wymagania konieczne:
1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
3/ posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach:
a) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
b) rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
4/ posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym, w tym 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
5/ posiadać bardzo dobrą praktyczną znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
( Word, Excel ).
Wymagania pożądane:
1/ doświadczenie w pracy w służbach geodezyjnych,
2/ kreatywność i zdolności organizacyjne,
3/ komunikatywność,
4/ umiejętność pracy z ludźmi.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć następujące dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Do zadań dyrektora Biura Geodety Miejskiego ( Geodety Miejskiego ) należy:
1/ wykonywanie zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,
2/ modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Legnicy,
3/ sprawowanie nadzoru nad działalnością Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy,
4/ regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
5/ udostępnianie inwestorom nieruchomości komunalnych i państwowych na cele budowlane,
6/ dokonywanie podziałów, scaleń i rozgraniczeń oraz prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczeń nieruchomości oraz ich zwrotów.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Biura Geodety Miejskiego ( Geodety Miejskiego )" do dnia 10 października 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy (na parterze) przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 15.09.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL