Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2020, 15:14

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych w Ref ...

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale FinansowymPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące formalne kryteria konieczne:

1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
3/ posiadać 3-letni staż pracy, w tym 2-letnie doświadczenie w pracy w służbach finansowych,
4/ posiadać bardzo dobrą znajomość Ordynacji podatkowej,
5/ posiadać dobrą praktyczną znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ).

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym:
1/ prowadzenie ewidencji podatników,
2/ dokonanie wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych,
3/ prowadzenie postępowania podatkowego i administracyjnego.


Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym" do dnia 12 marca 2007 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data wytworzenia : 26.02.2007
Data publikacji : 26.02.2007
Data modyfikacji : 26.02.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL