Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko referenta ds. windykacji w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Wind ...

Konkurs ofert na stanowisko referenta ds. windykacji w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale FinansowymPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko referenta ds. windykacji w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać co najmniej średnie wykształcenie ekonomiczne,
3/ posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (w przypadku osób ze średnim wykształceniem),
4/ posiadać znajomość prawa podatkowego, w tym Ordynacji podatkowej,
5/ posiadać praktyczną znajomość obsługi komputera i podstawowych programów MS Office.

Wymagania pożądane:
1/ posiadać doświadczenie w pracy w służbach finansowo-księgowych.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku referenta ds. windykacji w Wydziale Finansowym:
1/ wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat,
2/ prowadzenie ewidencji wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych,
3/ załatwienie korespondencji w zakresie windykacji podatków i opłat,
4/ prowadzenie ewidencji analitycznej z tytułu opłaty skarbowej oraz załatwianie spraw w tym zakresie.


Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko referenta ds. windykacji w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym" do dnia 20 września 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 05.09.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL