Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu ochrony zdrowia

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs na realizatora programu zdrowotnego z zakresu ochrony zdrowia. Przedmiotem konkursu jest realizacja programu zdrowotnego pn. „Profilaktyka zdrowotna wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych”.
Konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu ochrony zdrowia
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
 
 
Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza otwarty konkurs
na realizatora programu zdrowotnego z zakresu ochrony zdrowia.
 
 
Przedmiotem konkursu jest realizacja programu zdrowotnego
pn. „Profilaktyka zdrowotna wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych”.
 
           
            Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie umów z realizatorami programu zdrowotnego zaprasza się publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
 
Czas realizacji programu zdrowotnego określa się od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2010r.
 
Formularz oferty wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można otrzymać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8, pokój nr 22 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach od 8.00 – 16.00 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Legnicy (www.legnica.eu) .
 
Oferty należy składać w terminie 15 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8, pokój nr 208 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach od 8.00 – 16.00 w zamkniętej kopercie z napisem konkurs ofert i realizacja programu zdrowotnego w zakresie Profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych.
 
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia  28 maja 2010r. o godz. 15.30.
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legnicy.
 
Postępowanie konkursowe, co do wyboru oferty przeprowadza Komisja Konkursowa powołana Postanowieniem Prezydenta Miasta Legnicy w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert.
Wyniki konkursu ofert zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Legnicy oraz podane do publicznej wiadomości na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta
w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 
Prezydent Miasta Legnicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 
 
 
Legnica, dnia 14 maja 2010r.
Regulamin konkursu
 
 
  1. Organizatorem konkursu ofert jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy,  Pl. Słowiański 8.
  2. Konkurs przeprowadzony jest na podstawie art. 48 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
  3. Świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych obejmują w 2010r. około 1.692 uczniów.
  4. Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej oferty konkursowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych.
  5. Czas realizacji świadczeń od  dnia podpisania umowy do 30 listopada 2010r.
  6. Oferta konkursowa powinna zwierać:
a)   formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami 1,2,3,
- zał. nr 1. - koszty osobowe realizujących świadczenia
- zał. nr 2. - koszty rzeczowe świadczeń zdrowotnych
- zał. nr 3.- imienny wykaz realizatorów poszczególnych zadań programowych   
   z podaniem kwalifikacji i uprawnień do wykonywania świadczeń zdrowotnych,
b)    kopie dokumentów:
- wpisu do rejestrów: sądowego, wojewody, Ministra Zdrowia lub inny dokument    
 określający status prawny podmiotu założycielskiego
- kopię obowiązującego statutu
- polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, 
c)   oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i warunkami szczegółowymi konkursu,
d)  oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy i zaakceptowaniem jej zapisów,
e)    oświadczenie o posiadaniu niezbędnego do realizacji świadczeń sprzętu medycznego i wyposażenia oraz możliwości przeprowadzenia badań laboratoryjnych w zakresie przedmiotu konkursu.
        
   7. Ofertę  konkursową wraz  z  załącznikami  należy    składać w terminie 15 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w  siedzibie Urzędu   Miasta  Legnicy  Pl. Słowiański 8,  pokój nr 208  od poniedziałku  do  piątku  w godz. 7.30 –  15.30, we wtorki w godzinach od 8.00 – 16.00 w zamkniętej kopercie z napisem konkurs ofert na  realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych.
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legnicy.
     8. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
     10.     Do rozpatrywania ofert i rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania w zakresie      profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych zostanie  powołana Komisja Konkursowa.
11. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.
12. Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanego protestu dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu do Prezydenta Miasta Legnicy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
13. Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu.
14. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeniowej oraz podane  do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta w ciągu 14 dni  od dnia otwarcia ofert.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty.
 
Udzielający zamówienie obowiązany jest zawrzeć umowę zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 


 
Załącznik nr 1
                                                                                                           do Umowy nr……….
z dnia …………………
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
 
Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica - Plac Słowiański 8,    59-220 Legnica tel. (076) 72-12-100, fax (076) 72-12-115 ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych.
 
1.      Umowa o wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych  zawarta zostanie na okres od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2010r.
2.     Oferent powinien posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci.
3.      Szczegółowe warunki realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych  to:
a)     rozpropagowanie i nagłośnienie programu, w szczególności poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych dzieci oraz dyrektorów szkół o charakterze  programu,
b)     uzyskanie zgody od rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w programie,
c) w porozumieniu z dyrektorami szkół ustalić harmonogram zawierający wstępne określenie ilości uczniów klas II i III szkół podstawowych wytypowanych do programu zdrowotnego,
d)     w porozumieniu z dyrektorami szkół oraz pielęgniarkami szkolnymi pobranie krwi na badanie poziomu ołowiu w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub w przypadku braku takiego gabinetu w innym odpowiednim miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
e)       udokumentowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia realizatorów świadczeń (wg załącznika nr 3) poszczególnych zadań programowych.
   4.             Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych.
W programie przewidziano finansowanie świadczeń na zasadzie stawki kapitacyjnej na dziecko objęte programem. Na realizację badań przewidziano środki w wysokości 30.600 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych).
   5.       Zasady rozliczania merytoryczno-finansowego świadczeń zdrowotnych obowiązujące 
       wybranego oferenta -
        przygotowywanie końcowego sprawozdania merytoryczno-finansowego na druku
    sprawozdania opracowanego przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy ( załącznik do umowy).
   6.            Ocena ofert konkursowych dokonana będzie wg następujących kryteriów:
·        koszt realizacji zadania na jedno dziecko (50 procent całości oceny oferty),
·        zabezpieczenie bazy do prowadzenia standardowych badań laboratoryjnych ( 25 procent całości oceny oferty),
·        doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych i kampanii prozdrowotnych (25 procent całości oceny oferty).
 
 
            Poszczególne kryteria oceniane będą wg skali 0-5 pkt.Formularz zgłoszeniowy do konkursu ofert z zakresu profilaktyki
zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem
wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych.
 
 
I.   INFORMACJE O REALIZATORZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 
1.Nazwa placówki medycznej:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
 
2.Dokładny adres: ................................................................   .......................................
                                            miejscowość                                                  kod pocztowy
...............................................................................................................................
                                                         ulica i nr domu
.........................................       .........................................
                     telefon                                                            fax
3.  Organ założycielski lub właściciel placówki medycznej:
................................................................................................................................................................................
reprezentowany przez:
      ...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Numer wpisu do rejestru Wojewody, Sądowego, Gminy, właściwych Izb:
...............................................................................................................................................................................
4.  Osoba upoważniona do reprezentowania placówki medycznej: 
...............................................................................................................................................................................
stanowisko:
      ..............................................................................................................................................................................
5.  NIP ................................................... Regon placówki medycznej ...............................
...............................................................................................................................................................................
6.  Główny księgowy lub osoba upoważniona do podpisywania umów i prowadzenia rozliczenia finansowego: ...............................................................................................................................................................................
7.  Nazwa banku:
      ................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Nr konta bankowego
.............................................................................................................................................................................
 Potwierdzam zgodność danych zawartych w formularzu
 
Data: ....................................                                 .........................................
                                                                                                                    Pieczątka podpis:


FORMULARZ OFERTOWY
 
 
I. Informacje o programie
 
1. Nazwa/tytuł programu: ……………………………………………......................……
 
    …………………………………………………………………………….................................…
 
2. Koordynator programu: ……………………………………………………………………….....
 
3. Doświadczenie Oferenta w realizacji programów zdrowotnych:
 
……………………………………………………………………………………………………………………......…
…………………………………………......................................................................................…………………………………………………………………………………………………………….................
4. Cel główny programu:
 
…………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………...........
5. Cele szczegółowe (zadania pozwalające osiągnąć cel główny):
 
………………………………………………………………………………………………………………………....…
………………………………………………………………………………………………………………….............
6. Ilość dzieci objętych programem: …………………………………………………………..
 
7. Charakterystyka populacji dla której program będzie realizowany:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..............................................................................................................
8. Kryteria kwalifikacji dzieci do programu:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................
9. Termin realizacji programu: od ………………………........…..  do …............………………
 
10. Szczegółowy opis i metodologia programu: ....................................................................................... ..............................................................................................
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
10.1. Krótki opis programu:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
10.2. Realizacja zadań programowych według wzoru tabeli
Lp.
Zadania do realizacji
Planowany termin
Realizujący
Kwalifikacje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 Monitorowanie programu i ocena bieżąca realizacji zadań (listy uczniów
z podaniem numeru szkoły objętych programem, wyniki przeprowadzonych badań profilaktycznych oraz stężenia ołowiu we krwi, wykaz zajęć edukacyjnych dla rodziców
z zakresu profilaktyki przeciwołowiowej oraz odżywiania itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………........................................................................................................................…
11. Przewidywane wyniki i osiągnięcia:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................………....
II. Koszty programu:
  1. Przewidywane koszty całego programu brutto: ………………………………….…
  2. Koszt brutto programu na 1 dziecko: ...........................................................
  3. Plan merytoryczno-finansowy programu:
     - specyfika kosztów osobowych (Załącznik nr 1)
     - specyfika kosztów rzeczowych (Załącznik nr 2)
     - imienny wykaz realizatorów ( Załącznik nr 3)
OŚWIADCZENIE
 
 
 
                Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia, regulaminem i szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem umowy.
 
 
  
…………………………………..                                              …………………………………
               /data/                                                                       /podpis/
 
 
 
 
 
  
OŚWIADCZENIE
 
 
                Oświadczam, że ……………………………………………………………………………….....….…..
                                                                             /nazwa placówki/
 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………..................
                                                                     /adres placówki/
 
 posiada doświadczenie w realizacji zadania, a wykonawcy udokumentowane uprawnienia
 do realizacji zadań programowych.
 
 
 
 
 
…………………………………                                                         ……………………………………
                 /data/                                                                                   /podpis/
 
 


OŚWIADCZENIE
  
 
                Oświadczam, że posiadam do realizacji świadczenia niezbędne wyposażenie i sprzęt medyczny oraz możliwości przeprowadzenia programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych.
 
 
 
 
 
   ..............................................................                                              ...................................................................
                         /data/                                                                                          /podpis/

                                                              Załącznik nr 1.
 
Koszta osobowe realizujących świadczenia zdrowotne
w zakresie profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych 
 
L.p.
Świadczenie/zadanie
 do realizacji
Koszt jednostkowy godziny (brutto)
Liczba godzin tygodniowo
Ilość tygodni
Koszt ogólny (brutto)
Inne
źródła finansowania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2.
                               
Koszta rzeczowe realizacji zadań
w zakresie profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych
 
Lp.
Rodzaj usługi
Koszt jednostkowy
 
Ilość
Koszt ogólny
(brutto)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik nr 3.
 
Imienny wykaz realizatorów świadczeń zdrowotnych
w zakresie profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych
 
Lp.
Imię i nazwisko
Realizowane zadanie
Kwalifikacje zawodowe
Numer prawa wykonywania zawodu
Inne dokumenty uprawniające do realizacji świadczeń
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                                              Załącznik nr 2 do Umowy nr …. z dnia………….. 
                                                                                             
Sprawozdanie końcowe

z realizacji programu zdrowotnego w zakresie  w zakresie profilaktyki
zdrowotnej wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem
wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych
 
 
I. Ocena merytoryczna programu
 
1. Nazwa placówki /jednostki/ realizującej program
    .................................................................................................................................................................................
    .................................................................................................................................................................................
2. Dokładny adres placówki /jednostki/
    ................................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................................
3. Tytuł (nazwa) programu 
    .................................................................................................................................................................................
    .................................................................................................................................................................................
    .................................................................................................................................................................................
4. Koordynator programu lub osoba odpowiadająca za jego realizację:
    .................................................................................................................................................................................
5. Czas realizacji programu:
    Data rozpoczęcia programu: ..............................................................................................
    Data zakończenia programu: .............................................................................................
6. Charakterystyka populacji objętej programem:
    ................................................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................................
7. Liczba dzieci, objęta programem:
    ...............................................................................................................................................................................
8. Cel główny programu:
    ...............................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................................
 
   Proszę określić stopień osiągnięcia celu głównego po realizacji programu:
    ...............................................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................................
9. Cele szczegółowe programu:
    ..............................................................................................................................................................................
    .................................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................................
    .................................................................................................................................................................................
Które z w/w celów szczegółowych zostały zrealizowane, a których nie zrealizowano
i dlaczego ?
    ..............................................................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................................
10. Proszę wymienić narzędzia monitorowania zastosowane do bieżącej kontroli efektów 
 programu:
    a). ..................................................................................................................................
    b). ..................................................................................................................................
    c). ..................................................................................................................................
    d). ..................................................................................................................................

11. Proszę  opisać  przebieg  realizacji  zadań  programowych  w/g  ustalonego  w  programie  
harmonogramu:
 
      .........................................................................................................................................................................
      .........................................................................................................................................................................
      ........................................................................................................................................................................
      ........................................................................................................................................................................
      ........................................................................................................................................................................
      
 12. Proszę wymienić realizatorów zadań programowych, podać ich kwalifikacje  i zrealizowane
      przez nich zadania.
  
  
Lp.
Imię i nazwisko
realizującego zadania
Kwalifikacje
zawodowe do realizacji zadania
Wykonywane w programie zadania
 
1.
2.
 
 
........................................
........................................
 
.....................................
.....................................
 
..................................................
..................................................
 
      Wzór tabeli proszę zastosować przy większej niż 1 osoba realizatorach zadania.
 
 13. Wnioski z realizacji programu (zdiagnozowanie, określenie liczby wykonanych badań poziomu ołowiu we krwi):
      ...........................................................................................................................................................................
      ...........................................................................................................................................................................
      ...........................................................................................................................................................................
      ...........................................................................................................................................................................
 
14. Wnioski z realizacji programu (rozpoznanie skali problemu w zakresie przewlekłego zatrucia ołowiem oraz potrzeb zdrowotnych dzieci w populacji objętych programem - podać ilość dzieci wytypowanych do dalszego trybu postępowania medycznego, ilości przeprowadzonych zajęć edukacyjnych dla rodziców w zakresie profilaktyki przeciwołowiowej oraz zdrowego odżywiania itp.):
      ...........................................................................................................................................................................
      ...........................................................................................................................................................................
      ...........................................................................................................................................................................
      ...........................................................................................................................................................................
 
       
 
II. Rozliczenie finansowe programu
 
1. Proszę podać ogólny koszt realizacji programu: ...................................................................
2. Wykorzystanie przyznanych środków finansowych:
2.1 Koszty osobowe.
Rozliczenie kosztów osobowych proszę przedstawić w/g wzoru tabeli.
 
Lp.
Imię i nazwisko
Liczba godzin
Stawka za 1 h
Koszt ogólny
Uwagi
1.
..............................
.......................
.......................
...........................
 
 
2.2 Koszty rzeczowe.
Rozliczenie kosztów rzeczowych proszę przedstawić w/g wzoru tabeli i dołączyć kserokopię faktur.
 
Lp.
Rodzaj usługi 
Koszt jednostkowy
Ilość
Koszt razem
Uwagi
1.
..............................
.....................
..................
......................
 
 
 
3. Inne uwagi dotyczące wykorzystania środków finansowych:
    ...........................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................
4. Proszę podać kwotę która nie została wykorzystana w programie: ............................. zł.
    nie wykorzystano z powodu : 
    ...................................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................... 
     
 
 
 
    ...................................................                                        ........................................................                                      
             Pieczątka zakładu                                                         Podpis osoby odpowiedzialnej
        realizującego program                                                               za realizację programu


projekt
                     UMOWA
                 Nr ………………………..
                zawarta dnia ……………………………. 2010r. w Legnicy
 
pomiędzy Gminą Legnica, reprezentowaną przez:
 
……………………………………..                        ………………………………..
 
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………. 
reprezentowaną/nym przez:
………………………………………       ……………………………………………..
zwaną/nym dalej „Wykonawcą”
                                             § 1.
1.      Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji program zdrowotny 
pn.: „ Profilaktyka zdrowotna wczesnego wykrywania przewlekłego zatrucia ołowiem wśród dzieci klas II i III legnickich szkół podstawowych”.
                                       
                                        § 2.
 
1.   Do   zadań   Wykonawcy   należy   w ramach programu skierowanie   działań 
profilaktycznych  do ……. dzieci.
2.   W ramach zadania, o którym mowa w § 1 Wykonawca:  
 
a) przeprowadzi badania poziomu ołowiu we krwi
      b) przeprowadzi zajęcia edukacyjne dla rodziców w zakresie profilaktyki przeciwołowiowej oraz zdrowego odżywiania, 
c) wytypuje dzieci do dalszego trybu postępowania medycznego.
 
3. Wykonawca będzie wykonywał umowę wg reguł, które zawarte są w szczegółowych warunkach konkursu stanowiących załącznik na 1 do umowy
4. Termin wykonania zadania ustala się od ……………… 2010r. do …………………. 2010r.
 
                                         § 3.
1.      Z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości 30.600 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset  złotych
brutto).
 
    Koszt realizacji zadania na jedno dziecko ...................................... zł   brutto (słownie:
.................................................................................................................. złotych
brutto).
      Wykonawcy  zostanie wypłacone wynagrodzenie proporcjonalnie do ilości  
dzieci objętych programem (zgodnie z kalkulacją kosztów określonych w ofercie).
2.      Po stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania Programu  
      oraz złożeniu przez Wykonawcę pisemnego sprawozdania wg wzoru stanowiącego    
        załącznik nr 2 do niniejszej umowy uwzględniającego zalecenia co do dalszej opieki   
        medycznej dzieci, nastąpi przelew powyższej kwoty na rachunek 
      Wykonawcy  w Banku ………………………………………………w ciągu 14 dni 
      od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.      Jeżeli faktura nie zostanie zapłacona w ustalonym terminie, Wykonawcy przysługuje  
      prawo naliczenia odsetek ustawowych w wysokości określonej w odrębnych przepisach, od  dnia   
      ich wymagalności.
                                            § 4.
1.      Sprawozdanie stają się własnością Zamawiającego i może być wykorzystywane przez
 Zamawiającego w dowolny sposób, w szczególności mogą być wykorzystane za jego
zgodą przez firmy powiązane lub związane z Zamawiającym.
2.      Wyniki programu Zamawiający może publikować z zapewnieniem uczciwej
i dokładnej prezentacji danych z zachowaniem ochrony danych osobowych.
 
                                            § 5.
W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający naliczy
Wykonawcy następujące kary umowne
1)      za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
2)      za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w zamówionym programie w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
3)      za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.
                              § 6.
 
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto,
określonego w § 3 ust. 1.
                                           § 7.
 
Wszelkie zmiany treści umowy będą dokonywane na piśmie w formie aneksu pod rygorem ich
nieważności.
  
                                           § 8.
 
W sprawach nienormowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 
                                           § 9.
 
Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
 
                                          § 10.
 
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
które otrzymują:
Wykonawca 1 egz
Zamawiający 2 egz.
 
 
 
 
WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY
 
 Załączniki:
1. Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki konkursu
2. Załącznik nr 2 Sprawozdanie końcowe

Metadane

Data wytworzenia : 14.05.2010
Data publikacji : 14.05.2010
Data modyfikacji : 14.05.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Strzyżykowska
Osoba udostępniająca informację:
Astrzyzkowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL