Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwarciu konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2014”

OKS.524.4.2014.VIII

Legnica, dn. 03.02.2014 r. Prezydent Legnicy na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/400/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań: I. Treść zadania i wielkość środków Zadanie Nr 1, cz.II – kwota dofinansowania do 14.000 PLN Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Dofinansowanie do kwoty (PLN): 1.3. Łucznictwo - wszystkie kategorie wiekowe 14.000 Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt. W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta. Zadanie Nr 2, cz.II – kwota dofinansowania do 20.000 PLN Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Dofinansowanie do kwoty (PLN): 2.4. Piłka siatkowa chłopców – wszystkie kategorie wiekowe 20.000 Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt. W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta. Zadanie Nr 3 cz. I – na realizację zadania zaplanowano do 53.000 zł . Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od marca do października 2014 r. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Dofinansowanie do kwoty (PLN): 3.1. Turniej koszykówki dziewcząt 2.000 3.2. Regionalna Liga Taekwon-do 3.000 3.3. Miedź Legnica Cup Międzynarodowej Turniej Piłki Nożnej – U16 6.000 3.4. Turniej Piłki Nożnej - Żak Cup Sport i Zabawa 3.000 3.5. Wakacyjna Przygoda z Piłką 6.000 3.6. Grand Prix Dolnego Śląska w Piłce Siatkowej 2.000 3.7. XXVI Memoriał Piłki Siatkowej Juniorów im. Antoniego Kuchciaka 2.000 3.8. Mistrzostwa Polski Młodzików w Tenisie Ziemnym 2.000 3.9. VII Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzików ,,Legnica Handball Cup” 6.000 3.10. Zawody o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego 3.000 3.11. Mistrzostwa Polski w Kickboxingu 4.000 3.12. Międzynarodowy Turniej Łuczniczy Juniorów z okazji 773 rocznicy Bitwy pod Legnicą 4.000 3.13. Jubileuszowy XX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Włodzimierza Jantury 4.000 3.14. Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej LION CUP 6.000 Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt. W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta. Zadanie Nr 5, cz.II - kwota dofinansowania do 10.000 PLN Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu Nr pod- zadania Nazwa podzadania Dofinansowanie do kwoty (PLN) 5.2. Kick boxing – wszystkie kategorie wiekowe 5.000 5.3. Kolarstwo – wszystkie kategorie wiekowe 5.000 Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt. W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta. Zasady przyznawania dotacji 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami. 2. Gmina Legnica może odstąpić od wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy (w całości lub w części), w szczególności dotyczącej dofinansowania, w następujących przypadkach: 1) ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, 2) utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów, bądź kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Legnica. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji, zgodnie z jej statutem. 4. Przekazanie dotacji może nastąpić w ratach, zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji zadania. 5. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie. 6. Niezłożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nieprzekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego realizacji nie zostało złożone sprawozdanie bądź na inne zadania realizowane przez tego samego zleceniobiorcę. 7. Warunkiem zawarcia umowy o realizację zadania pomiędzy Gminą Legnica a oferentem wyłonionym w konkursie, który korzystał z dofinansowania w roku minionym jest przyjęcie sprawozdania końcowego z realizacji określonego zadania. 8. Od podjętych decyzji w konkursie nie przysługuje odwołanie. 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Termin i warunki realizacji zadania Termin realizacji zadań ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2014 roku, a zadanie nr 3 cz. I od dnia podpisania umowy do 31 października 2014 roku. Z dotacji można sfinansować: 1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym (np. koszty osobowe zadania – wynagrodzenia i ich pochodne), 2) koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, 3) koszty oprawy widowiska (informacja o dofinansowaniu z Urzędu Miasta, flagi, trofea, pokazy i występy artystyczne, nagrody rzeczowe dla uczestników itp.), 4) zakup towarów i usług (np. uzupełnienie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania, transport, wyżywienie, zakwaterowanie, wynajem obiektów itp.), 5) usługi poligraficzne (np. druk plakatów, informatorów), 6) koszty delegacji i przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania, 7) koszty administracyjne zadania. Z dotacji nie można sfinansować: 1) zakupu gruntów bądź innych nieruchomości, 2) zakupu środków trwałych, remontów lub adaptacji pomieszczeń, kosztów wkładu rzeczowego (np. pracy wolontariuszy, wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego, własnego lub użyczonego obiektu itp. ). Termin składania ofert Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania, podzadania oraz nazwą organizacji, w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8,59-220 Legnica, w terminie do 28.02.2014 roku (liczy się data wpływu do kancelarii). Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. O przyjęciu oferty decyduje data jej złożenia w Urzędzie Miasta Legnicy. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 1. Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Legnicy dokonuje oceny złożonych ofert wg poniższych kryteriów: 1) ocenia możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne; 4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 2. Komisja ocenia i przyznaje 0-5 pkt za każde z wymienionych kryteriów w pkt 1. 3. Wybór oferty 1) Dotacja na realizację danego podzadania zadania publicznego może być udzielona oferentowi, którego oferta otrzyma największa ilość punktów. 2) Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Legnicy. 3) Do 7 dni od daty upływu terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro), na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta (www.legnica.eu) oraz w BIP-ie zostanie podana do publicznej wiadomości lista podmiotów, które złożyły oferty w konkursie. 4. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta jest wyznaczony do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją powyższych zadań publicznych. 5. Rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert w formie wykazu podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych podzadań i kwot przyznawanych na ich realizację, zostaną opublikowane na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta www.legnica.eu w zakładce Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro) oraz w BIP–ie. 6. Konkurs może się odbyć jeżeli stanie do niego tylko jeden oferent. 7. Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi. 8. Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności. 9. Ofertę należy sporządzić: 1) w języku polskim; 2) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony; 3) w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów np. bindowanie. 10. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć: 1) oświadczenie (w jednym egzemplarzu) o: - zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego, - posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego, 2) aktualny odpis z rejestru KRS. Nie dotyczy to stowarzyszeń zarejestrowanych w ewidencji UKS-ów i klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy. 11. Do oferty można dołączyć pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotyczące dotychczas realizowanych zadań, projektów lub inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Cel konkursu: Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży poprzez udzielenie wsparcia finansowego organizacjom działającym w zakresie sportu i rekreacji. Forma – wspieranie realizacji zadania. Zawarcie umowy 1. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji podpisuje umowę w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7, pokój nr 17. 2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia : 1) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione (zał. nr 2), 2) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania (zał. nr 3), 3) oświadczenia, że dane określone w części I złożonej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym lub właściwą ewidencją także w dniu podpisania umowy, 4) oświadczenia czy jednostka jest lub nie jest podatnikiem VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054). Szczegółowe informacje: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy 59-220 Legnica, Plac Słowiański 7, I piętro. Tel. 76-721-22-30, -35, -38. oks@legnica.eu

Metadane

Data wytworzenia : 10.02.2014
Data publikacji : 10.02.2014
Data modyfikacji : 10.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL