Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od kwietnia (...)

OKS.524.5.2014.IX

Legnica, dn.13.03.2014 r. Prezydent Legnicy na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania: c.d.zadanie Nr 3 – na realizację zadania zaplanowano do 14.000 zł . Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od kwietnia do czerwca 2014 r. Nr podzadania Nazwa podzadania Dofinansowanie do kwoty (PLN) 3.15 Międzynarodowy Turniej Łuczniczy Juniorów- Legnica 2014 4.000,00 3.16 Organizacja w Legnicy Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego 10.000,00 Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt. W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta. Cel konkursu: Udzielenie wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym realizującym zadania w zakresie organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych. Forma – wspieranie realizacji zadania. W roku 2013 na realizację zadań w zakresie zadania trzeciego udzielano wsparcia finansowego na łączną kwotę 78.000 PLN. Zasady przyznawania dotacji 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), po podpisaniu stosownych umów. 2. Gmina Legnica może odstąpić od wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy (w całości lub w części), w szczególności dotyczącej dofinansowania, w następujących przypadkach: 1) ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, 2) utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów, bądź kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Legnica. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji, zgodnie z jej statutem. 4. Przekazanie dotacji może nastąpić w ratach, zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji zadania. 5. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie. 6. Niezłożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nieprzekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego realizacji nie zostało złożone sprawozdanie. 7. Warunkiem zawarcia umowy o realizację zadania pomiędzy Gminą Legnica a oferentem wyłonionym w konkursie, który korzystał z dofinansowania w roku minionym, jest przyjęcie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego. 8. Od podjętych decyzji w konkursie nie przysługuje odwołanie. 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Termin i warunki realizacji zadania 1.Termin realizacji zadania ustala się na okres od kwietnia do czerwca 2014 roku 2. Z dotacji można sfinansować: 1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym (np. koszty osobowe zadania – wynagrodzenia i ich pochodne), 2) koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, 3) koszty oprawy realizowanego zadania (informacja o dofinansowaniu z Urzędu Miasta, ulotki, trofea, nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów, konkursów itp.), 4) zakup towarów i usług (np. wyżywienie, zakwaterowanie, transport itp.), 5) usługi poligraficzne (np. druk plakatów, informatorów), 6) koszty delegacji i przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania, 7) koszty administracyjne zadania. 3. Z dotacji nie można sfinansować: 1) zakupu gruntów bądź innych nieruchomości, 2) zakupu środków trwałych, remontów lub adaptacji pomieszczeń, kosztów wkładu rzeczowego (np. pracy wolontariuszy, wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego, własnego lub użyczonego obiektu itp. ). 4. Przyznane środki nie mogą być przeznaczone na finansowanie kosztów stałej działalności oferenta. Termin składania ofert Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania oraz oferenta, w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Legnicy, ul. Plac Słowiański 8,59-220 Legnica, w terminie do 9 kwietnia 2014 roku (liczy się data wpływu do kancelarii). Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. O przyjęciu oferty decyduje data jej złożenia w Urzędzie Miasta Legnicy. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 1. Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Legnicy, opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert. 2. Oferta nie podlega ocenie i zostanie odrzucona z powodu następujących błędów formalnych: a)niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty, b)złożenia oferty po terminie, c)złożenia oferty bez wymaganych załączników, d)złożenia oferty w niewłaściwy sposób( niezgodny z ogłoszeniem) e)złożenia oferty na niewłaściwym formularzu( innym niż określony w ogłoszeniu, f)złożenia oferty przez podmiot nieuprawniony, g)złożenia oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem, h)złożenia oferty nie zawierającej jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania, i)złożenia oferty nie podpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i/lub aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sadowego. 3. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. Po przeprowadzeniu oceny formalnej Komisja sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert nie spełniających tych wymogów. 5. Komisja po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym. 6. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria: 1) ocenia możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; 2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne; 4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 7. Komisja przyznaje 0-5 pkt za każde z wymienionych kryteriów w pkt 6. 8. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Legnicy lub osoba przez niego upoważniona. 9. Wybór oferty 1) dotacja na realizację zadania może być udzielona jednej lub kilku organizacjom; 2) w ciągu do 7 dni od daty upływu terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro), na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta (www.legnica.eu) oraz w BIP-ie zostanie podana do publicznej wiadomości lista podmiotów, które złożyły oferty w konkursie; 3) rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej w formie wykazu podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań i kwot przyznawanych na ich realizację, zostaną opublikowane na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta www.legnica.eu w zakładce Wydziału Oświaty Kultury i Sportu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro) oraz w BIP–ie w terminie do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert. 10. Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi. 11. Ofertę należy sporządzić: 1) w języku polskim; 2) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony. 12. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć: 1) oświadczenie (w jednym egzemplarzu) o: - zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego, - posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego, -aktualny odpis z rejestru KRS, nie dotyczy to stowarzyszeń zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy. 2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) – w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności, 3) kopię aktualnego statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz każdą jego aktualizację. 13. Do oferty można dołączyć pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotyczące dotychczas realizowanych zadań, projektów lub inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. 14. Konkurs może się odbyć jeżeli stanie do niego tylko jeden oferent. 15. Wydział Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta jest wyznaczony do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją wyszczególnionego zadania. Zawarcie umowy 1. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia : 1) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji określonego w ofercie zadania publicznego, stanowiących odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do umowy, 2) oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy. 2. Oferent, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności. Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy 59-220 Legnica, Plac Słowiański 7, I piętro pokój nr 17, telefon76/72-12-238 (235 ) oraz na stronie internetowej www.legnica.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metadane

Data wytworzenia : 17.03.2014
Data publikacji : 17.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL