Ostatnia aktualizacja strony: 26.11.2020, 14:07

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. eksploatacjiurządzeń komunalnych oraz nadzoru nad ...

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. eksploatacjiurządzeń komunalnych oraz nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w Wydziale Infrastruktury KomunalnejPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. eksploatacji urządzeń komunalnych oraz nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki związane z ochroną środowiska,
3/ 2-letni staż zawodowy,
4/ doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

Wymagania pożądane:
1/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),
2/ komunikatywność,
3/ umiejętność pracy z ludźmi.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym kopie świadectw pracy,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. eksploatacji urządzeń komunalnych oraz nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w Wydziale Infrastruktury Komunalnej:
1/ nadzorowanie zadań z zakresu eksploatacji urządzeń komunalnych,
2/ koordynacja i kontrola działań w zakresie utrzymania porządku i czystości miasta,
3/ przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie prowadzonych działań,
4/ nadzór nad działalnością cmentarza komunalnego,
5/ nadzór nad działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko podinspektora ds. eksploatacji urządzeń komunalnych oraz nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w Wydziale Infrastruktury Komunalnej " do dnia 15 maja 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 28.04.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL