Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Pątnowska/Bydgoska

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej
w Legnicy przy ul. Pątnowskiej, Bydgoskiej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomości:
Adres nieruchomości. Nr księgi ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej
w Legnicy przy ul. Pątnowskiej, Bydgoskiej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomości:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ew. gruntów Pow.nieruchomości rodzaj użytku, klasa, pow.użytków Przeznaczenienieruchomości Cena gruntuwadium w zł
1.Legnicarejon ulic Pątnowskiej, BydgoskiejKW Nr 41418 obręb Pątnów Legnicki działka nr 73/5 3,0226 hagrunty orne -R V 2,2889 ha,grunty orne - R VI 0,6939 ha,tereny przemysłoweBa - 0,0398 ha pod zabudowę na cele produkcyjne,mgazyny, składy, usługi komercyjne,rozp.budowy 2 lata od zaw.umowy, zak.5 lat od pod.umowy 960.000,00 (netto)100.000,00
2.Legnicarejon ulic Pątnowskiej, BydgoskiejKW Nr 41418 obręb Pątnów Legnicki działka nr 181 5,0783 hagrunty orne - R V 0,1550 ha, grunty orne - R VI 3,5953 ha, tereny przemysłowe Ba - 0,2200 ha,tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 1,1080 ha pod zabudowę na cele produkcyjne,magazyny, składy, usługi komercyjne rozp.budowy 2 lata od zaw.umowy, zak.5 lat od pod.umowy 1.610.000,00(netto)160.000,00
Nieruchomość jest sprzedawana na własność. Opis nieruchomości:Planowana nowa zabudowa będzie wymagała doprowadzenia wszystkich wymaganych mediów według warunków przyłączenia uzyskanych od poszczególnych dostawców mediów. Sieć wodna i energetyczna znajduje się w ul. Pątnowskiej, ścieki w odległości 0,5 km. Odprowadzenie ścieków przewiduje się do projektowanej kanalizacji sanitarnej Ks o 160. Dla ścieków przemysłowych o przekroczonych dopuszczalnych wartościach ustala się obowiązek wstępnego oczyszczania w oczyszczalniach zakładowych zlokalizowanych na terenie własnym inwestora. Dojazd do nieruchomości od ul. Pątnowskiej drogą asfaltową.
poz.2 (dz.nr 181) - od północnego zachodu działka graniczy z linią kolejową.
Użytki rolne w klasie V i VI oraz tereny rekreacyjno - wypoczynkowe nie wymagają wydania decyzji zezwalajacej na ich wyłączenie z produkcji rolnej. Teren nieruchomości objęty jest ochroną potencjalnych zabytków archeologii. Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie tego terenu należy zgłosić Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do zbycia po 2.355,70 zł brutto (poz.1,poz.2).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, zgodnie z art.34, ust.1, pkt 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603) upłynął z dniem 14 kwietnia 2005 r. Do ceny gruntu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wys. 22%. Nieruchomość jest wolna od obciążeń, ograniczeń, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ kopię dowodu wpłaty wadium.
Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 4.07.2005 r. na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Termin składania ofert nie może upłynąć później niż 3 dni przed terminem przetargu tj. do dnia 4.07.2005 r. do godz. 900 w Urzędzie Miasta pokój 208 II p. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 7.07.2005 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta pokój 208 II p. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.72-12-300, pokój 332 III p. oraz warunków przetargu 72-12-310. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603). Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 29.04.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL