Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

fabryczna

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej
w Legnicy przy ul. Fabrycznej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:

Adres nieruchomości. Nr księgi wiecz ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej
w Legnicy przy ul. Fabrycznej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:

Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów Powierzchnia nieruchomości Cena gruntuWadium Przeznaczenie nieruchomości
1. Legnicaul. Fabryczna KW 44027, KW 43905, KW 44029, KW 44030, KW 44031 obręb Winiary dz. nr 2;3;4;5;6 1.381m 2 195.000,00 20.000,00 garaże, parkingi publiczne, stacje paliw i komunikacja pomocnicza

UWAGA: Nieruchomość obciążona wieloletnią dzierżawą.
Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 930,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości na własność.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ ksero dowodu wpłaty wadium.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawką w wysokości 22 % (Dz.U. nr 54 z 2004 r. poz.535).
Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 17.09.2004 r na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Pisemne oferty z dopiskiem dot." ul. FABRYCZNEJ" należy składać do dnia 17.09.2004 r. do godz. 9 00 w Urzędzie Miasta pokój 208 II p.
Otwarcie przetargu odbędzie się w dniu 21.09.2004 r. o godz. 900 w siedzibie organizatora. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.72-12-300, pokój 332 III p. oraz warunków przetargu 72-12-310. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (Ustawa
o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz.543). Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Data wywieszenia: 2004.09.02

Metadane

Data publikacji : 06.09.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL