Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Sudecka

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych położonych w Legnicy przy ul. Sudeckiej - Armii Krajowej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nierucho ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych położonych w Legnicy przy ul. Sudeckiej - Armii Krajowej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów Powierzchnia nieruchomości Cena gruntu(netto) wadium Przeznaczenie nieruchomości
1. Legnicarejon ulic Sudeckiej-Armii Krajowej KW 40235Legnicarejon ulic Sudeckiej-Armii Krajowej KW 40235 obręb Piekary Osiedledz. nr nr 1751/50obręb Piekary Osiedle udział 1/2 w działkach:nr 1751/47 nr 1751/48nr 1751/51 o łącznej pow. 3.644 m2 2.111 m21/2 udziału w działkach o łącznej pow.3.644 m2 197.000,00 zł 115.000,00 zł jako1/2 udziału30.000,00 zł usługi handlu lub sportu rozp.budowy w ter.1 roku, zak. w ter. 3 lat od dnia zaw. umowydrogi wewnętrzne dojazdowe wraz z miejscami parkingowymi rozp. bud. w ter.1 roku, zak. w ter. 3 lat od dnia zawarcia umowy
2. Legnicarejon ulic Sudeckiej, Armii Krajowej KW 40235Legnicarejon ulic Sudeckiej, Armii Krajowej KW 40235 obręb Piekary Osiedledz.nr 1751/46 dz.nr 1209/23obręb Piekary Osiedleudział 1/2 w działkach:dz.nr 1751/47dz.nr 1751/48dz.nr 1751/51 o łącznej pow. 3.644 m2 7.828 m21/2 udziału w działkach o łącznej pow. 3.644 m2 726.000,00 zł115.000,00 zł jako1/2 udziału 80.000,00 zł usługi sportu-korty tenisowe wraz z obiektem o funkcji sportowej rozp. bud. w ter.1 roku, zak.w ter. 3 lat od dnia zaw.umowy drogi wewnętrzne dojazdowe wraz z miejscami parkingowymi rozp.budowy w ter.1 roku, zak. w ter. 3 lat od dnia zawarcia umowy

Działki bez zabudowań, zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic Sudeckiej, Armii Krajowej, na terenie osiedla Piekary Osiedle. Najbliższe sieci uzbrojenia zlokalizowane są w otaczających ulicach. W ulicy Armii Krajowej(odcinek od ul. Sudeckiej do ul. Jankowskiego) istnieje sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć gazowa, sieć wodociągowa oraz sieć energetyczna. W pasie ul. Sudeckiej położona jest kanalizacja sanitarna
i deszczowa, energia elektryczna, sieć wodociągowa i sieć telefoniczna. Ww. ulice posiadają nawierzchnię asfaltową. Działki przeznaczone na cele komunikacji wewnętrznej ( drogi wewnętrzne) do współposiadania
i korzystania z rzeczy z użytkownikiem wieczystym działek gruntu 1751/46, 1209/23 obręb Piekary Osiedle.
poz.2 - Działki przeznaczone na cele komunikacji wewnętrznej ( drogi wewnętrzne) do współposiadania
i korzystania z rzeczy z użytkownikiem wieczystym działek gruntu 1751/50 obręb Piekary Osiedle
Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste :
I opłata 25% oferowanej ceny gruntu: - opłaty roczne 3% ceny gruntu (plus podatek VAT). Termin wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku. Po 2005 r. cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż jeden rok.
Nieruchomości wolne od obciążeń ograniczeń praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.
Uwaga: Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca i wynoszą po 2.227,80 zł (poz.1 i poz.2).Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 14 marca 2005 r.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ ksero dowodu wpłaty wadium.
Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu (tj. do 21.06.2005 r.) na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Pisemne oferty z dopiskiem "Sudecka-Armii Krajowej" należy składać do dnia 21.06.2005 r. do godz. 9.00
w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p.Otwarcie przetargu odbędzie się w dniu 24.06.2005 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Legnicy p.208 II p. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.72-12-300, pokój 332 III p. oraz warunków przetargu 72-12-310.
Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603). Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawką w wysokości 22% (Dz. U. nr 54 z 2004 r. poz. 535).

Metadane

Data publikacji : 25.04.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL