Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

jaworzyńska, sudecka

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczyste ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewid. gruntów Powierzchnia nieruchomości Cena gruntuWadium Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste
Legnicaul. JaworzyńskaKW 52784 obręb Bartnikidz.nr 840/1 2.863 m2 250.000,0025.000,00 I opłata 25% oferowanej ceny gruntu- opłaty roczne 3% ceny gruntu

Termin wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku. Po 2004 r. cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż jeden rok. Przeznaczenie nieruchomości:
Teren zespołu obsługi komunikacji samochodowej (stacja paliw, myjnia, sklep motoryzacyjny, ewentualnie gastronomia i inne usługi). Działka niezabudowana, uzbrojenie pełne w przyległej ulicy.
UWAGA:
1.. Wjazd od ulicy Inwalidów. Nieprzekraczalna linia zabudowy i wygląd formalnie ważny - jak w rysunku planu.
2. O pracach ziemnych na terenie należy powiadomić służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W przypadku odsłonięcia śladów osadnictwa prehistorycznego eksploracja odbędzie się na koszt inwestora. Termin zabudowy. Rozpoczęcie budowy: do 1 - go roku, zakończenie do 2 lat od dnia podpisania umowy notarialnej. Nieruchomość wolna od obciążeń.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ ksero dowodu wpłaty wadium.
Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu (tj. do 12.07.2004 r.) na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Pisemne oferty z dopiskiem "Jaworzyńska " należy składać do dnia 12.07.2004 r. do godz. 9 00 w Urzędzie Miasta pokój 208 II p.
Otwarcie przetargu odbędzie się w dniu 15.07.2004 r. o godz. 9 00 w siedzibie organizatora.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.72-12-300, pokój 332 III p. oraz warunków przetargu 72-12-310. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz.543). Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawką w wysokości 22% (Dz.U. nr 54 z 2004 r. poz.535). Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca.
Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Sudeckiej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów Powierzchnia nieruchomości. Cena gruntu Rodzaj użytków
Legnicaul. Sudecka KW 62675 obręb Piekary Osiedle dz. nr 19/17 9510 m2 900.000,00 zł Bp -ŁIII - 708 m2 Bp -R/IVa - 5482 m2 Bp -RIVb - 2163 m2 Bp -R/IIIa -1157 m2

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność. Działka niezabudowana. Uzbrojenie w ulicy Sudeckiej: wodociąg, kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć telefoniczna.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Grunty niezabudowane przeznaczone pod lokalizację urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, w tym stację paliw. Nieruchomość wolna od obciążeń.
Uwaga:
1) Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych wymagane jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.
2)W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego należy niezwłocznie powiadomić Państwową Służbę Ochrony Zabytków.
3) Rozpoczęcie budowy 1 rok, zakończenie do 3 lat od dnia podpisania umowy notarialnej.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ ksero dowodu wpłaty wadium.
Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości 90.000,00 zł nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu (tj. do 12.07.2004r.)na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Oferty z dopiskiem dot. "ul. Sudeckiej " należy składać w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 12.07.2004 r. do godz. 1000.
Otwarcie przetargu odbędzie się 15.07.2004 r. o godz. 1000 w siedzibie organizatora.
Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność ( Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543). Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-300 oraz warunków przetargu tel. 72-12-310. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług stawka w wysokości 22% (Dz. U. nr 54 z 2004 r. poz.535).

Metadane

Data publikacji : 22.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL