Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/5121,Konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-Centrum-Ksztalcenia-Praktycznego-w-.html
2020-08-13, 05:13

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy ul. Grunwaldzka 2-20
1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy ul. Grunwaldzka 2-20
1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek /Dz. U. Nr 89, poz. 826, Nr 189, poz. 1854/,
2. Do konkursu może również przystąpić osoba nie będąca nauczycielem, która:
1/ ukończyła studia wyższe magisterskie ,
2/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,
3/ spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 i 5 – 8 wyżej cytowanego rozporządzenia,
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,
2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,
4/ dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
5/ dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6/ ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek /dot. osoby będącej nauczycielem/,
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne,
8/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm./, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114/,
11/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ w celach przeprowadzenia konkursu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem " Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy " w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metadane

Data publikacji : 07.02.2006
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin