Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. informacji oświatow ...

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. informacji oświatowej oraz rozliczeń kultury fiz. i koordynacji pomocy materialnej dla uczniów w Wydziale Oświaty i SportuPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert
na stanowisko inspektora ds. informacji oświatowej oraz rozliczeń kultury fizycznej i koordynacji pomocy materialnej dla uczniów w Wydziale Oświaty i Sportu
w Urzędzie Miasta Legnicy

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe,
3/ 3-letnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w księgowości, w tym roczne w oświacie,
4/ dobra znajomość obsługi komputera,

Wymagania pożądane:
1/ doświadczenie w pracy w zakresie obsługi księgowej projektów realizowanych przez podmioty publiczne, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
2/ doświadczenie w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych,
3/ umiejętność analitycznego myślenia,
4/ dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.
5/ znajomość prawa w zakresie finansów publicznych oraz prawa oświatowego, dotyczącego organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych,
6/ znajomość przepisów prawnych związanych z przyznawaniem i rozliczaniem udzielonej pomocy materialnej uczniom szkół publicznych i niepublicznych w formie stypendiów.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Zakres zadań na stanowisku ds. informacji oświatowej oraz rozliczeń kultury fizycznej i koordynacji pomocy materialnej dla uczniów:
1/ prowadzenie bazy danych oświatowych wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej oraz koordynacja zadań w tym zakresie w stosunku do podległych jednostek,
2/ koordynacja spraw dotyczących udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
3/ rozliczanie finansowania udzielonych dotacji z zakresu kultury fizycznej oraz dotacji dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży,
4/ kontrola i nadzór realizacji budżetu w zakresie zadań kultury fizycznej.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko ds. informacji oświatowej oraz rozliczeń kultury fizycznej i koordynacji pomocy materialnej dla uczniów w Wydziale Oświaty i Sportu" do dnia 17 lutego 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 02.02.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL