Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na realizację następującego zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży

OS.II.4120/19/08

Prezydent Legnicy na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i uchwały nr XVII//153/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży : Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) w okresie od września do grudnia 2008 r. Kwota dofinansowania do 33.100 PLN Część II zadania nr 3. W okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. na część I zadania zaplanowano 48.000 PLN. W roku 2007 kwota dofinansowania tego typu zadań wyniosła 103.000 PLN. Forma – wspieranie. I. Treść podzadań i wielkość środków na ich realizację: Podzadanie nr 1 Ogólnopolski Turniej Ringo Uczniowskich Klubów Sportowych – kwota do 2.000 PLN. Podzadanie nr 2 IX Europejski Puchar Miedzi w Karate – Legnica Open 2008 – kwota do 6.000 PLN Podzadanie nr 3 II Edycja Wyścigu na Rowerach Górskich MTB dla Dzieci i Młodzieży – kwota do 1.600 PLN Podzadanie nr 4 I Dolnośląskie Zawody w Biegu na Orientację „KAROLINKA” – kwota do 2.500 PLN Podzadanie nr 5 Czwartki Lekkoatletyczne – kwota do 3.000 PLN Podzadanie nr 6 V Pływacki Turniej Mikołajkowy – kwota do 2.000 PLN Podzadanie nr 7 V Otwarte Zimowe Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w Pływaniu – kwota do 2.000 PLN Podzadanie nr 8 I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dzieci „Mikołajek Handball Cup” – kwota do 2.000 PLN Podzadanie nr 9 III Ogólnopolski Turniej Szachowy Juniorów do lat 16 o Puchar Prezydenta Legnicy – kwota do 2.000 PLN Podzadanie nr 10 XX Memoriał Piłki Siatkowej Juniorów im. Antoniego Kuchciaka – kwota do 2.000 PLN Podzadanie nr 11 Mistrzostwa Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej – eliminacje do Mistrzostw Polski do lat 20 – kwota do 2.000 PLN Podzadanie nr 12 Międzynarodowe Grand Prix Karate Kyokushin – kwota do 4.000 PLN Podzadanie nr 13 Grand Prix Dolnego Śląska w Siatkówce Chłopców – kwota do 2.000 PLN II. Adresaci konkursu Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873) zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność na terenie Polski, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków, wypracowane przychody nie są rozdzielane pomiędzy swoich członków a przeznaczane są na cele statutowe. III. Termin realizacji zadania Zadania winny być realizowane w okresie od września do grudnia 2008 roku. IV. Cel konkursu Udzielenie wsparcia finansowego organizacjom działającym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w formie zajęć pozaszkolnych. V. Z dotacji można sfinansować: 1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym (np. koszty osobowe zadania – wynagrodzenia trenerów i instruktorów, opiekunów, obsługi medycznej, technicznej, sędziowskiej, ochrony, tłumaczy itp., inne jak np. koszty związane z udziałem w zawodach odbywających się poza Legnicą), 2) koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia (przygotowanie i sprzątanie obiektów, montaż urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, system identyfikacji zawodników, usługi sanitarne itp.), 3) koszty oprawy widowiska (informacja o dofinansowaniu z Urzędu Miasta, flagi, trofea, pokazy i występy artystyczne, nagrody rzeczowe dla uczestników itp.), 4) zakup towarów i usług (np. uzupełnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, transport, wyżywienie, zakwaterowanie zawodników, sędziów i trenerów, wynajem obiektów itp.). 5) usługi poligraficzne (np. druk plakatów, informatorów), 6) koszty delegacji i przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania, 7) koszty administracyjne zadania (nie mogą przekraczać 5% otrzymanej dotacji, zakup materiałów biurowych ), Z dotacji nie można sfinansować: 1) zakupu gruntów bądź innych nieruchomości, 2) zakupu środków trwałych, remontów lub adaptacji pomieszczeń, 3) kosztów wkładu rzeczowego (np. pracy wolontariuszy, koszty wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego, własnej lub użyczonej sali, boiska itp.). VI. Warunki składania ofert Termin składania ofert do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do 28 sierpnia 2008 roku. 1. Oferent zobowiązany jest do złożona oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 30 grudnia 2005 r. nr 264, poz. 2207). 2. Ofertę należy: 1) sporządzić w języku polskim; 2) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony; 3) sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i in.); 4) złożyć w kopercie ze wskazaniem zadania, którego dotyczy. 3. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć: 1) oświadczenie (w jednym egzemplarzu) o: - zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego; - posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego, -zapewnieniu lokalu do realizacji zadania (np. umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, zgody dyrektora placówki oświatowej, sportowej, kulturalnej), 2) aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) za wyjątkiem stowarzyszeń zarejestrowanych w Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, organizacji zarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie które składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli, 3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694) – w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności. Obowiązek złożenia sprawozdań nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 4) statut organizacji oraz każdą jego aktualizację. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 4. Nieobligatoryjnie do oferty można dołączyć : 1) pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotyczące dotychczas realizowanych zadań, projektów, 2) inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. UWAGA: O przyjęciu oferty decyduje data jej złożenia w Urzędzie Miasta Legnicy. Oferent może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia na kopii oferty. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. VII. Kryteria przyznawania dotacji i ocena ofert Dotacja przyznawana jest po rozpatrzeniu: 1) możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, 2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 3) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadań brane będą pod uwagę następujące kryteria: 1) organizacja bierze udział w realizacji Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, w którym zawiera się Ogólnopolski System Sportu Młodzieżowego zgodnie z Ustawą o K.F. z dnia 18.01.1996 r. i rozporz. MENiS z 17 X 2001 roku a uczestnicy szkolenia reprezentują wysoki poziom sportowy i swoimi działaniami promują miasto Legnica, 2) organizacja posiada wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i dysponuje bazą w zakresie obiektów i sprzętu, odpowiadającą standardom szkolenia sportowego danej dyscypliny i wymogom widowiska sportowego, 3) organizacja posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, oraz dysponuje rozeznaniem co do specyfiki lokalnych potrzeb, reprezentuje dyscyplinę sportową zawierającą się w gronie dyscyplin olimpijskich i posiadającą tradycje w mieście, 4) szkolenie ma charakter ciągły i odbywa się regularnie w ciągu całego roku szkolnego, również w czasie ferii i wakacji, 5) organizacja pozyskuje środki finansowe- nie pochodzące z innych form finansowania przez UM Legnica np. zajęcia SKS, godziny ponadwymiarowe w szkołach itp. i korzysta z wolontariatu w myśl ustawy. Za każde z wymienionych kryteriów oferta może otrzymać od 0-5 pkt. VIII. Wybór oferty Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Legnicy. Realizacja danego zadania będzie powierzona jednej organizacji, której oferta w ocenie komisji otrzyma największą ilość punktów. W ciągu do 7 dni od daty upływu terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro), na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta (www.legnica.eu) oraz w BIP-ie zostanie podana do publicznej wiadomości lista podmiotów, które złożyły oferty w konkursie. Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta. Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta jest wyznaczony do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych. IX. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej w formie wykazu podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych podzadań i kwot przyznawanych na ich realizację, zostaną opublikowane na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro) oraz w BIP –ie. X. Realizując zlecane przez Gminę Legnica zadania publiczne, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do: 1) pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, wyznaczonego do kontroli merytorycznej i finansowej, o organizacji imprez odbywających się w ramach „zadania”, 2) informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizowanego „zadania” z budżetu Gminy Legnicy poprzez tablice, plakaty itp. , 3) promowania Miasta Legnica podczas imprez i zawodów poprzez umieszczanie logo na strojach, ogłoszeniach i plakatach. XI. Konkurs może się odbyć jeżeli stanie do niego tylko jeden oferent. XII. Oferty w zamkniętych kopertach z załącznikami oraz nazwą zadania i podzadania oraz nazwą organizacji należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7,I piętro. Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi. XIII. Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności. XIV. Zawarcie umowy: 1. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji podpisuje umowę w Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7, pokój nr 16. 2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia : 1) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione (zał. nr 2), 2) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania (zał. nr 3), 3) oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy. XV. Zasady przekazania dotacji 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873), po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami. 2. Gmina Legnica może odstąpić od wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy (w całości lub w części), w szczególności dotyczącej dofinansowania, w następujących przypadkach: 1) ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, 2) utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów, bądź kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Legnica. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji, zgodnie z jej statutem. 4. Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach - zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. 5. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie. 6. Niezłożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nie przekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego realizacji nie zostało złożone sprawozdanie bądź na inne zadania realizowane przez tego samego zleceniobiorcę. XVI. Uwagi ogólne 1. Warunkiem zawarcia umowy o realizację zadania pomiędzy Gminą Legnica a oferentem wyłonionym w konkursie, który korzystał z dofinansowania w roku 2007, jest przyjęcie sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego zadania w roku poprzednim. 2. Konkurs ofert może zostać odwołany bez podania przyczyny. 3. Kwoty określone w ogłoszeniu mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. 4. Od podjętych decyzji w konkursie nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe informacje: Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta, tel. 076-721-22-30,35,36,38, adres poczty elektronicznej: os@legnica.eu Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 30.12.2005r. Nr 264, poz. 2207). Dz.U.05.264. 2207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.) Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Określa się: 1) wzór oferty realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", oraz jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego przez organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego przez organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, określonego w umowie o wykonanie tego zadania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. § 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. ______ 1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR ............................ .......................... (pieczęć organizacji (data i miejsce złożenia oferty) pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO .............................................................. (rodzaj zadania) w okresie od ............ do ............. składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) W FORMIE POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA* WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* PRZEZ .............................................................. (nazwa organu zlecającego) WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W KWOCIE ................ I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* 1) pełna nazwa ............................................... 2) forma prawna .............................................. 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ........................................................... 4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia .................... 5) nr NIP ..................... nr REGON ..................... 6) dokładny adres: miejscowość ............. ul. ............. gmina ...................... powiat ....................... województwo ............................................... 7) tel. ........................ faks ........................ e-mail: ...................... http:// .................... 8) nazwa banku i numer rachunku .............................. ........................................................... 9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego .............................................................. 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie .............................................................. 11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) .............................................................. 12) przedmiot działalności statutowej: a) działalność statutowa nieodpłatna b) działalność statutowa odpłatna 13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna* prowadzi działalność gospodarczą: a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców, b) przedmiot działalności gospodarczej II. Opis zadania 1. Nazwa zadania 2. Miejsce wykonywania zadania 3. Cel zadania 4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/ 5. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów) 6. Zakładane rezultaty realizacji zadania III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 1. Całkowity koszt zadania .................................[....................................................................................................] 2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity (w zł) Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)* Ogółem 3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... IV. Przewidywane źródła finansowania zadania: 1. Źródło finansowania zł % Wnioskowana kwota dotacji Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów* (z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ............ zł) Ogółem 100% 2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.* 3. Rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np.wolontariusze) wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną. V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania 1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej). 2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy). 3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną). 4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania). Oświadczam(-my), że: 1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*, 2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania, 3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ............................, 4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. (pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) .............................................................. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) Załączniki i ewentualne referencje: 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.* 3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera).* 4. ........................................................... 5. ........................................................... Poświadczenie złożenia oferty Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) ______ * Niepotrzebne skreślić. ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR UMOWA NR ..... zawarta w dniu .................... w .................., pomiędzy ......................, z siedzibą w ......................., zwanym dalej "Zleceniodawcą", reprezentowanym przez ......... ...................................... a .............................................................. organizacją pozarządową*/podmiotem*/jednostką organizacyjną* z siedzibą w ............., zwaną(-ym) dalej "Zleceniobiorcą", reprezentowaną przez: ........................................ § 1. 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu ................., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 2. Niniejsza umowa jest, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy powołanej w ust. 1, umową o powierzenie zadania*/ o wsparcie realizacji zadania*. § 2. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości ....................... (słownie) .......................................... złotych. 2. Przyznane środki finansowe w wysokości ................. (słownie) .................................................... złotych zostaną przekazane na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, nr rachunku: ................................................: 1) w okresie do 30 dni od daty podpisania umowy* lub 2) w następujący sposób:* I transza w wysokości .......... słownie ................ do dnia ............................................... II transza w wysokości .......... słownie ................ do dnia ............................................... III transza w wysokości .......... słownie ................ do dnia ............................................... IV transza w wysokości .......... słownie ................ do dnia ............................................... 3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy. § 3. 1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia ....... ........... roku do dnia ........................ roku. 2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofertą oraz zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej dotacji, harmonogramem* i kosztorysem*, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy. § 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania. § 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. § 6*. Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpośrednie wykonanie następującej części zadania ...................................................................................................................................................... (określenie części zadania) przez podwykonawcę lub partnerów wybranych przez Zleceniobiorcę. § 7. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę. § 8. 1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. 2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania. § 9. 1. Zleceniodawca może żądać częściowych sprawozdań z wykonywania zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) 2. Sprawozdania częściowe będą składane w następujących terminach*: a) sprawozdanie częściowe za okres ........... do ........... (okres sprawozdawczy) (termin) b) sprawozdanie częściowe za okres ........... do ........... (okres sprawozdawczy) (termin) 3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1. 4. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2. 5. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 2 i 3, Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą rozwiązania umowy. § 10. 1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać w terminie 14 dni od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 jako termin końcowy wykonania zadania. 2. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia wskazanego w ust. 1, na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr .................... § 11. Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.). § 12. 1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. 2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole. § 13. 1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, b) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, c) jeżeli Zleceniobiorca przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa, d) jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 2. Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty. § 14. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania, o którym mowa w § 9 ust. 3. § 15. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 16. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania. § 17. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.). Zleceniobiorca oświadcza, że znane są mu obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy powołanej w § 1 ust. 1. § 18. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniodawcy, sądu powszechnego. § 19. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zleceniobiorca: Zleceniodawca: ................... .................. ______ * Niepotrzebne skreślić. ZAŁĄCZNIKI: 1) oferta realizacji zadania publicznego złożona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, 2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,* 3) zaktualizowany kosztorys,* 4) oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy. ZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1) z wykonania zadania publicznego ................................ (nazwa zadania) w okresie od ........ do ........, określonego w umowie nr ............, zawartej w dniu ..........................., pomiędzy ........................ a .............................. (nazwa organu zlecającego) (nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) Data złożenia sprawozdania: ........... Część I. Sprawozdanie merytoryczne 1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie - dlaczego? 2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2) 3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5). Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) Całość zadania (zgodnie z umową) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)* Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyj-ne związane z realizacją zadania) koszt całkowity z tego z dotacji z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* koszt całkowity z tego z dotacji z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* koszt całkowity z tego z dotacji z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* Ogółem 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)* Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania zł % zł % zł % Koszty pokryte z dotacji Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* (z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ......................................... zł) Ogółem: 100% 100% 100% Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu: ................................................................................................................................................................... . ..................................................................................................................................................................... 3. Zestawienie faktur (rachunków)3) Lp. Numer dokumentu księgowego Numer pozycji kosztorysu Data Nazwa wydatku Kwota (zł) Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł) Cześć III. Dodatkowe informacje ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. Załączniki:4) 1. .............................. 2. .............................. 3. .............................. 4. .............................. 5. .............................. Oświadczam(-my), że: 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*, 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione. (pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) .............................................................. .............................................................. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) Poświadczenie złożenia sprawozdania Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) ______ * Niepotrzebne skreślić. POUCZENIE Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego. 1) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie. 2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji. 3) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji. W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym Zleceniodawca może rozszerzyć tabelę "Zestawienie faktur (rachunków)" - punkt II.3 - poprzez dodanie kolumny "z tego finansowanych ze środków własnych". Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych. 4) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych). .

Metadane

Data wytworzenia : 23.07.2008
Data publikacji : 24.07.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka - zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL