Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie -otwarty konkurs ofertna realizację zadania publicznego "Mistrzostwa Polski w Plażowej Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców"

Prezydent Legnicy na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873) i uchwały nr XVII//153/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego : „Mistrzostwa Polski w Plażowej Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców” Adresaci konkursu Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873) zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność na terenie Polski, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków, wypracowane przychody nie są rozdzielane pomiędzy swoich członków a przeznaczane są na cele statutowe. Termin realizacji zadania Zadanie realizowane będzie w miesiącu czerwcu 2008 roku. Kwota dofinansowania do 7.000 PLN Cel konkursu Udzielenie wsparcia finansowego organizacjom działającym w zakresie: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozaszkolnych. Forma – wspieranie. Z dotacji można sfinansować: 1) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym (np. koszty osobowe zadania – wynagrodzenia trenerów i instruktorów, opiekunów, obsługi medycznej, technicznej, sędziowskiej, ochrony, tłumaczy itp.), 2) koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia (przygotowanie i sprzątanie obiektów, montaż urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, system identyfikacji zawodników, usługi sanitarne itp.), 3) koszty oprawy widowiska (informacja o dofinansowaniu z Urzędu Miasta, flagi, trofea, pokazy i występy artystyczne, nagrody rzeczowe dla uczestników itp.), 4) zakup towarów i usług (np. uzupełnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, transport, wyżywienie, zakwaterowanie zawodników, sędziów i trenerów, wynajem obiektów itp.). 5) usługi poligraficzne (np. druk plakatów, informatorów), 6) koszty delegacji i przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania, 7) koszty administracyjne zadania (nie mogą przekraczać 5% otrzymanej dotacji. Z dotacji nie można sfinansować: 1) zakupu gruntów bądź innych nieruchomości, 2) zakupu środków trwałych, remontów lub adaptacji pomieszczeń, 3) kosztów wkładu rzeczowego (np. pracy wolontariuszy, koszty wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego, własnej lub użyczonej sali, boiska itp.) Warunki składania ofert Termin składania ofert do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. 1. Oferent zobowiązany jest do złożona oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 30 grudnia 2005 r. nr 264, poz. 2207). 2. Ofertę należy: 1) sporządzić w języku polskim; 2) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony; 3) sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i in.); 4) złożyć w kopercie ze wskazaniem konkursu, którego dotyczy oraz z oznaczeniem numeru i nazwy zadania, podzadania, 3. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć: 1) oświadczenie (w jednym egzemplarzu) o: - zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego; - posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego, -zapewnieniu lokalu do realizacji zadania (np. umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, zgody dyrektora placówki oświatowej, sportowej, kulturalnej), 2) aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) za wyjątkiem stowarzyszeń zarejestrowanych w Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, organizacji zarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie które składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli, 3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694)– w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności. Obowiązek złożenia sprawozdań nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 4) statut organizacji oraz każdą jego aktualizację. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 4. Nieobligatoryjnie do oferty można dołączyć : 1) pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotyczące dotychczas realizowanych zadań, projektów, 2) inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. UWAGA: O przyjęciu oferty decyduje data jej złożenia w Urzędzie Miasta Legnicy. Oferent może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia na kopii oferty. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. VIII. Kryteria przyznawania dotacji i ocena ofert Dotacja przyznawana jest po rozpatrzeniu: 1) możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, 2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 3) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadania brane będą pod uwagę następujące kryteria: 1) organizacja bierze udział w realizacji Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, w którym zawiera się Ogólnopolski System Sportu Młodzieżowego zgodnie z Ustawą o K.F. z dnia 18.01.1996 r. i rozporz. MENiS z 17 X 2001 roku a uczestnicy szkolenia reprezentują wysoki poziom sportowy i swoimi działaniami promują miasto Legnica, 2) organizacja posiada wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i dysponuje bazą w zakresie obiektów i sprzętu, odpowiadającą standardom szkolenia sportowego danej dyscypliny i wymogom widowiska sportowego, 3) organizacja posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, oraz dysponuje rozeznaniem co do specyfiki lokalnych potrzeb, reprezentuje dyscyplinę sportową zawierającą się w gronie dyscyplin olimpijskich i posiadającą tradycje w mieście, 4) szkolenie ma charakter ciągły i odbywa się regularnie w ciągu całego roku szkolnego, również w czasie ferii i wakacji, 5) organizacja pozyskuje środki finansowe- nie pochodzące z innych form finansowania przez UM Legnica np. zajęcia SKS, godziny ponadwymiarowe w szkołach itp. i korzysta z wolontariatu w myśl ustawy. Za każde z wymienionych kryteriów oferta może otrzymać od 0-5 pkt. Wybór oferty Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Prezydenta Legnicy. Realizacja danego podzadania lub zadania będzie powierzona jednej organizacji, której oferta w ocenie komisji otrzyma największą ilość punktów. W ciągu do 7 dni od daty upływu terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro), na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta (www.legnica.eu) oraz w BIP-ie zostanie podana do publicznej wiadomości lista podmiotów, które złożyły oferty w konkursie. Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta. Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta jest wyznaczony do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej w formie wykazu podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i kwoty przyznanej na realizację zadania , zostanie opublikowana na stronie portalu internetowego Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro) oraz w BIP –ie. Realizując zlecane przez Gminę Legnica zadania publiczne, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do: 1) pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, wyznaczonego do kontroli merytorycznej i finansowej, o organizacji imprez odbywających się w ramach „zadania”, 2) informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizowanego „zadania” z budżetu miasta Legnicy poprzez tablice, plakaty itp. , 3) promowania Miasta Legnica podczas imprez i zawodów poprzez umieszczanie logo na strojach, ogłoszeniach i plakatach. Konkurs może się odbyć jeżeli stanie do niego tylko jeden oferent. Oferty w zamkniętych kopertach z załącznikami, nazwą zadania, oraz nazwą organizacji należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7,I piętro. Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi. Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności.Szczegółowe informacje: Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta, tel 076-721-22-30,35,36,38. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 30.12.2005r. Nr 264, poz. 2207). Zawarcie umowy 1. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji podpisuje umowę w Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7, pokój nr 16. 2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia : 1) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione (zał. nr 2), 2) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania (zał. nr 3), 3) oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy. Zasady przekazania dotacji 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873), po podpisaniu stosownych umów z wyłonionym oferentem. 2. Gmina Legnica może odstąpić od wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy (w całości lub w części), w szczególności dotyczącej dofinansowania, w następujących przypadkach: 1) ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, 2) utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów, bądź kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Legnica. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji, zgodnie z jej statutem. 4. Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach - zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. 5. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie. 6. Nie złożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nie przekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego realizacji nie zostało złożone sprawozdanie bądź na inne zadania realizowane przez tego samego zleceniobiorcę. Uwagi ogólne 1. Konkurs ofert może zostać odwołany bez podania przyczyny. 2. Kwoty określone w ogłoszeniu mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. 3. Od podjętych decyzji w konkursie nie przysługuje odwołanie.

Metadane

Data wytworzenia : 05.05.2008
Data publikacji : 06.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL