Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

jerzy Miler

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 116.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr ks ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 116.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów Powierzchnia nieruchomości Cena gruntucena budynkucena łączna Przeznaczenie nieruchomości
LegnicaAl. Rzeczypospolitej Nr 116 KW 66724 obręb Bartoszów dz. nr 13/38 2.121 m2 96.000,00 zł110.000,00 zł 206.000,00 zł handel, administracja, usługi nieuciążliwe, produkcja nieuciążliwa
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność. Nieruchomość jest wolna od obciążeń ograniczeń praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Uwaga: Budynek koszarowy o powierzchni użytkowej 2.490 m2. Na terenie istnieje sieć energetyczna, oświetleniowa, teletechniczna TPSA, „Dialog". Budynek obecnie jest odłączony od sieci wod.-kan. Dojazd do działki po drodze asfaltowej. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 2.622,00 zł ponosi nabywca. Rozpoczęcie remontu budynku w terminie jednego roku od podpisania umowy notarialnej. Zakończenie remontu budynku w terminie czterech lat od podpisania umowy notarialnej. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543) upłynął z dniem 14 marca 2005 r.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ kopię dowodu wniesienia wadium.
Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości 20.000,00 zł nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu (tj. do 26.04.2005 r.) na konto: PEKAO S.A. O/Legnica 20124014731111000025212109. Oferty z dopiskiem dot. "Al.Rzeczypospolitej dz.13/38" należy składać w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 26.04.2005 r. do godz. 9 00. Otwarcie przetargu odbędzie się 29.04.2005 r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność ( Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603). Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-300 oraz warunków przetargu tel. 72-12-310. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Budynek zwolniony z podatku VAT. Zbycie gruntu podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawką w wysokości 22 % (Dz.U.nr 54 z 2004 r. poz.535).

Metadane

Data publikacji : 25.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL