Biuletyn Informacji Publicznej Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Legnickiego Centr ... - Ogłoszenia zwykłe - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2019, 18:37

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Legnickiego Centr ...

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w LegnicyPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy
przy ul. Chojnowskiej 2.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
1. wykształcenie wyższe,
2. znajomość funkcjonowania instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem domów, ośrodków lub centrów kultury oraz zasad ich finansowania,
3. doświadczenie menedżerskie,
4. umiejętność w opracowywaniu lub realizacji projektów finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
5. znajomość języka obcego,
6. dobry stan zdrowia.
Oferta kandydata o przystąpieniu do konkursu powinna zawierać:
1. list motywacyjny wraz z przedstawieniem własnego projektu funkcjonowania i rozwoju Legnickiego Centrum Kultury / ujęcie problemowe , objętość ok. 3 stron /,
2. pełny życiorys zawodowy,
3. odpisy dyplomów oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym potwierdzone przez lekarza posiadającego uprawnienia do badań profilaktycznych,
5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114/,
7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ w celach przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy” w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie na adres Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metadane

Data publikacji : 30.01.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL