Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

działki budowlane

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych i na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste położonych na terenie miasta Legnicy.
Przedmiotem przetargu są nw. nierucho ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych i na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste położonych na terenie miasta Legnicy.
Przedmiotem przetargu są nw. nieruchomości :
Adres nieruchomościnumer księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów. Powierzchnia nieruchomości.Powierzchnia lokalu Cena gruntu lokalu/łącznapostąpienie w zł Wadium w zł
1.Legnicaul. Wiślana KW 61724 obręb Piekary Osiedle dz. nr 1814/6R-III b 273m2 R-IVb 895 m2 1168 m2 93.700,001.000,00 10.000
2.Legnicaul. Wiślana KW 61724 obręb Piekary Osiedle dz. nr 1814/4R-IV a 407m2 R-IV b 594 m2 1001 m2 80.400,001.000,00 10.000
3.Legnicaul. Fiołkowa nr 83KW 38981 obręb Przybków dz. nr 517o pow. 567 m2 66.000,001.000,00 7.000
4. Legnicaul. Anielewicza 3KW 43491 obręb Fabryczna dz.nr 1070 o pow. 1774 m2lokal użytkowy nr 2 na parterze o pow.173,49 m2biuro, 2 pom.warsztat., magazyn, szatnia, umywalnia, 2 wc, korytarz 37.370,0093.000,00130.370,002.000,00 13.000,00
poz.1,2 - działki przeznaczone pod zab. jednorodzinną. Rozp. budowy w terminie 2 lat, zak.w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy. Istnieje dostęp do środków komunikacyjnych. W rejonie ulicy Sudeckiej nieruchomości gruntowe są uzbrojone we wszystkie media infrastruktury. Nabywca zobowiązany zostanie do uzyskania decyzji o warunkach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
poz. 1- ukształtowanie terenu zróżnicowane, znajdują się wykopy oraz nawiezienia ziemi oraz gruzu. poz. 2- na działce znajduje się gruz. poz. 3-działka przeznaczona pod zab. jednorodzinną, zlokalizowana w strefe zabudowy mieszkaniowej. Uzbrojenie we wszystkie media w ulicy Fiołkowej.
Wysokość opłat z tyt. użytkowania wieczystego gruntu wynosi:
Poz.1,2,3 - I opłata 15% wylicytowanej ceny gruntu, opłata roczna 1% wylicytowanej ceny gruntu. Termin wnoszenia opłaty rocznej do 31 marca każdego roku. Po 2005 r. cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż 1 rok. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął z dniem 24.06.2004 r. , poz.3 - 2.12.2004 r. Poz. 4 - I opłata 25% wylicytowanej ceny gruntu, opłata roczna 3% wylicytowanej ceny gruntu. Termin wnoszenia opłaty rocznej do 31 marca każdego roku. Po 2005 r. cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana
w okresach nie krótszych niż 1 rok. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął z dniem 3.12.2004 r. Oglądanie lokalu odbędzie się w dniu 20.01.2005 r. od godz.12 00 - 1300.
Przetarg odbędzie się 28. 01.2005 r. o godz. 9 00 Urzędzie Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 sala nr 9. Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości jw. na konkretną nieruchomość nie później niż do 25.01.2005 r. na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet pierwszej opłaty
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U
z 2000 r. Nr 46, poz.543) a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone na podane przez nich konta
(w przypadku kont zagranicznych, koszty przelewu ponosi zainteresowany). Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium
i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-302 i 72-12-310. Organizator zastrzega możliwość unieważnienia przetargu. Poz.1,2,3 - zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawką w wysokości 22% (Dz.U. nr 54 z 2004 r. poz.535). Poz.4 - Sprzedaż lokalu zwolniona z podatku VAT. I opłata za użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług stawką w wysokości 22% (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz.535). Nieruchomości są wolne od obciążeń, ograniczeń, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Metadane

Data publikacji : 17.01.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL