Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/4519,Konkurs-ofert-na-stanowisko-inspektora-ds-kontroli-w-Referacie-Kontroli-w-Wydzia.html
2020-07-07, 14:26

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. kontroli w Referacie Kontroli w Wydziale Organizacji ...

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. kontroli w Referacie Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i KontroliPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. kontroli w Referacie Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
3/ co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w służbach finansowych - księgowych,
4/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ).

Wymagania pożądane:
1/ doświadczenie w pracy w służbach finansowo - księgowych jednostek sektora finansów publicznych,
2/ doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli finansowych.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. kontroli w Referacie Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli:
1/ przeprowadzanie kontroli:
- gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica,
- prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy przez jednostki nie powiązane z budżetem,
- wydatkowania środków publicznych przez Wydziały Urzędu,
2/ opracowywanie projektów sprawozdań i wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. kontroli w Referacie Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli" do dnia 11 września 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 05.09.2006
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin