Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

wlk/ niedźwiedzicy

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy .

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw.nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wiec ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy .

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw.nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów Powierzchnia nieruchomości Cena gruntuWadium Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste
Legnica ul. Wielkiej NiedźwiedzicyKW 63500 obręb Wrocławskie Przedmieściedz. nr nr 529/2, 529/3, 529/4 3.353 m2 418.287,00 50.000,00 I opłata 25% oferowanej ceny gruntu- opłaty roczne 3% ceny gruntu

Termin wnoszenia opłaty rocznej do 31 marca każdego roku. Po 2006 r. cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż 1 rok.
Przeznaczenie nieruchomości - grunty niezabudowane przeznaczone pod usługi komunikacji samochodowej, z wyłączeniem stacji paliw.
Rozpoczęcie budowy w terminie 1 roku, zakończenie w terminie do 3 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej
Pisemna oferta powinna zawierać :
1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6) ksero dowodu wpłaty wadium.

Działka niezabudowana, pełne uzbrojenie techniczne: wodociąg, kanalizacja sieciowa, energia elektryczna, gaz z sieci, sieć centralnego ogrzewania. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 2.213,00 zł ponosi nabywca. Nieruchomość jest wolna od obciążeń ograniczeń praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 tekst jednolity) upłynął 10 sierpnia 2004 r. Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości j.w., nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 25.04.2005 r. na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Oferty z dopiskiem dot. „Wielkiej Niedźwiedzicy" zainteresowani powinni składać w Urzędzie Miasta Legnicy 25.04.2005 r. do godz. 900. Otwarcie przetargu odbędzie się w dniu 28.04.2005 r. o godz. 900 w siedzibie organizatora. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta tel.72-12-300 i 72-12-310. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 tekst jednolity). W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej ustalony nabywca nieruchomości, traci prawo do przedmiotu przetargu i wpłaconego wadium. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawką w wysokości 22% (Dz.U. nr 54 z 2004 r. poz.535).

Metadane

Data publikacji : 25.02.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL