Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Polarna

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Polarnej.
Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej Oznaczenie w operacie ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Polarnej.
Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia Stawka wyjściowa do przetargu czynszu dzierżawnego
Legnicaul. Polarna KW 41351 obręb Wrocławskie Przedmieście dz. nr 27/3 221 m2 0,40 zł/m2 miesięcznie plus VAT
Przeznaczenie nieruchomości - PARKING
Uwagi: 1. Uporządkowanie terenu dzierżawca wykona we własnym zakresie i z własnych środków.
2. Waloryzacaja stawki czynszu następować będzie w okresach rocznych wskaźnikiem inflacji ogłoszonym przez GUS. Okres dzierżawy 3 lata.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego (netto),
5. Dla spółek prawa handlowego aktualny wyciąg z rejestru handlowego,
6. Informacje o prowadzonej dotychczas działalności, statusie prawnym, źródłach finansowania.
7. Koncepcję zagospodarowania oraz czas realizacji inwestycji.
8. Kopię dowodu wpłaty wadium.

Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości w terminie do dnia 16.05.2005 r. 500,00 zł w kasie urzędu pokój 108 I p.do godz.900. Oferty z dopiskiem dot. "ul. Polarnej" należy składać w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. w terminie do dnia 16.05.2005 r. do godz. 900. Otwarcie przetargu odbędzie się 19.05.2005 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Ustalony dzierżawca w przypadku uchylenia się od podpisania umowy dzierżawy traci wadium. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-300 oraz warunków przetargu tel. 72-12-310. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 25.04.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL