Ostatnia aktualizacja strony: 03.08.2020, 10:58

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza ofertę zbycia 251 akcji Spółki Roln-Przemysłowy Rynek Hurtowy "Giełda Hurtowa" SA z siedzibą w Legnicy

        Prezydent Miasta Legnicy
           
       ogłasza ofertę zbycia 251 akcji Spółki Rolno Przemysłowy Rynek Hurtowy
„Giełda Hurtowa” SA z siedzibą w Legnicy .
 
Prezydent Miasta Legnicy, działając w imieniu Gminy Legnica z siedzibą w Legnicy,
Pl. Słowiański 8, 59- 220 Legnica, działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póżn. zm.), art. 12 ust 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej
( Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.), art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji ( Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz.1397 z późn. zm,),
§ 16 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa
( Dz. U. z 2009r. Nr 37 poz. 288 ze zm.) uchwały nr XLIV/421/02 z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie wystąpienia Gminy Legnica ze Spółki pod firmą Rolno - Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa SA w Legnicy oraz uchwały nr XLIV/424/02 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, ogłasza ofertę zbycia akcji spółki pod firmą:
 
Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” SA z siedzibą
w Legnicy, 59-220 Legnica ul. Bydgoska 18,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000103624. Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności organizacja i zarządzanie rynkiem hurtowym, na którym dokonywany jest obrót towarami rolno – spożywczymi, wynajem pomieszczeń podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność
w zakresie handlu artykułami rolno – spożywczymi oraz świadczącymi usługi na rzecz rolnictwa, działalność handlowa artykułami rolnymi.
Podstawowe dane z zatwierdzonego bilansu i rachunku zysków i strat za 2009r. wynoszą :
  • suma bilansowa na dzień 31.12.2009r.           - 4.480,8 tys. zł,
  • kapitał zakładowy Spółki                                -   4.336,0 tys. zł,
  • zysk netto za 2009r.                                        -         6,3 tys. zł.
     Spółka zatrudnia 12 osób.
 
Przedmiotem oferty jest pakiet 251 (dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) każda akcja, stanowiących
5,79 % kapitału zakładowego i  7,90 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Akcje są uprzywilejowane:
- co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- co do dywidendy, która nie może być wyższa niż dwie jednostki powyżej przeciętnej stopy dyskontowej NBP obowiązującej dla weksli krajowych w ciągu ostatniego roku obrotowego Spółki.
Cena pakietu akcji wynosi 251 000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy).
Prezydent Miasta oczekuje na oświadczenia o przyjęciu oferty od dnia 9 lutego 2011r. od godziny 8.00 do dnia 9 marca 2011r.  do godziny 15.00.
 
 Wadium w wysokości 10.000 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego
w Legnicy: Pekao SA I O/Legnica 20 1240 1473 1111 0000 2521 2109, a potwierdzenie przelewu wpłaty dołączyć do oświadczenia o przyjęciu oferty pod rygorem bezskuteczności.
 
Pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty wraz z dowodem wpłaty wadium, należy złożyć
w zamkniętej kopercie z napisem  Oświadczenie o przyjęciu oferty zbycia akcji Spółki Rolno Przemyslowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” SA  oraz oznaczeniem przyjmującego ofertę, za potwierdzeniem odbioru w pokoju 208 Urzędu Miasta Legnicy, 59- 220 Legnica, Plac Słowiański 8.
 
Z chwilą dojścia do składającego ofertę pierwszego oświadczenia o jej przyjęciu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży akcji. Podpisanie umowy sprzedaży akcji nastąpi w Urzędzie Miasta Legnicy w terminie 14 dni od daty powiadomienia zainteresowanego, który złożył pierwsze oświadczenie o przyjęciu oferty. Zapłata ceny sprzedaży za akcje winna nastąpić przelewem na konto Urzędu Miasta Legnicy: Pekao SA I O/Legnica
40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży.
 
Prezydent Miasta Legnicy zastrzega, że :
1)          za chwilę złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty przyjmuje się datę
i godzinę potwierdzenia przez składającego ofertę wpływu tego oświadczenia,
2)          w stosunku do pozostałych adresatów oferta przestaje być wiążąca z chwilą wpływu do składającego ofertę pierwszego oświadczenia o jej przyjęciu,
3)          w razie nie wpłacenia w terminie ceny za akcje, zawarta umowa przestaje obowiązywać, a wpłacone wadium przepada.
 
Prezydent Miasta Legnicy zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia :
1)      osób, które złożyły oświadczenia o przyjęciu oferty, o dacie i godzinie wpływu   pierwszego oświadczenia o przyjęciu oferty, wskutek którego doszło do zawarcia umowy zobowiązującej,
2)      zarządu spółki o zawarciu umowy sprzedaży akcji.

Metadane

Data wytworzenia : 08.02.2011
Data publikacji : 07.02.2011
Data modyfikacji : 07.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornela Jeżowicz vel Jeżewska fax 76 72-12-115
Osoba udostępniająca informację:
Zchamielec
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL