Ostatnia aktualizacja strony: 22.09.2020, 15:47

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie następujących zadań publicznych realizowanych w roku 2010

OS.II.4120/151/09

 

Legnica, dn.10.12.2009 r.                                                             

Prezydent Legnicy

na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96  poz. 873) oraz uchwały nr XLVI/387/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie następujących zadań publicznych realizowanych w roku 2010:

I. Treść zadań i wielkość środków

 

Zadanie Nr 1 – kwota dofinansowania do 128.000 PLN

Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem

i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.

W 2009 roku na dofinansowanie zadania przeznaczono 170.000 PLN.

 

Nr podzadania

                  Nazwa podzadania

Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na rok 2010 do kwoty:

1.1.

Karate styl kyokushin - wszystkie kategorie wiekowe

 

11 000, 00

1.2.

Karate styl shotokan - wszystkie kategorie wiekowe

 

9 000, 00

1.3.

Kolarstwo górskie MTB - wszystkie kategorie wiekowe

 

4 000, 00

1.4.

Kolarstwo szosowe - wszystkie kategorie wiekowe

 

4 000, 00

1.5.

Lekka atletyka – młodzicy i starsi z rejonu Zakaczawia

i Śródmieścia

8 000, 00

1.6.

Lekka atletyka -  młodzicy i starsi z rejonu osiedla Piekary

 

5 000, 00

1.7.

Łucznictwo - wszystkie kategorie wiekowe

 

22 000, 00

1.8.

Pływanie sportowe- wszystkie kategorie wiekowe

 

10 000, 00

1.9.

Podnoszenie ciężarów i trójbój siłowy - wszystkie kategorie wiekowe

9 000, 00

1.10.

Szachy - wszystkie kategorie wiekowe

 

12 000, 00

1.11.

Taekwon-do - wszystkie kategorie wiekowe

 

34 000, 00

 

Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt . W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta.

 


 

Zadanie Nr 2 – kwota dofinansowania do 236.000 PLN

Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem

i organizacją rozgrywek, turniejów-preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.

W 2009 roku na dofinansowanie zadania przeznaczono 318.700 PLN.

 

Nr podzadania

                      Nazwa podzadania

Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na rok 2010

do kwoty:

2.1.

Piłka nożna - junior i młodsi

  95 000, 00

 

2.2.

Piłka nożna - trampkarze i starsi z rejonu Tarninowa

  40 000, 00

 

2.3.

Piłka ręczna chłopców – junior i młodsi z obrębu Tarninowa, Zosinka i Fabryczna

  33 000,00

2.4.

Piłka ręczna - junior młodszy, młodzicy z osiedli Piekary, Kopernik i Czarny Dwór

  22 000, 00

 

2.5.

Piłka siatkowa chłopców – wszystkie kategorie wiekowe

   37 000, 00

 

2.6.

Piłka siatkowa dziewcząt – wszystkie kategorie wiekowe

    9 000, 00

 

 

Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt. W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta.

 

Zadanie Nr 3 cz. I – kwota dofinansowania do 24.000 PLN

Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie

od stycznia do sierpnia 2010 r.

W 2009 roku na dofinansowanie zadania przeznaczono 196.000 PLN

 

 

Nr pod- zadania

                 Nazwa podzadania

Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na okres I-VIII 2010 do kwoty:

3.1.

Grand Prix Dolnego Śląska – Mini Siatkówka- Finał Rozgrywek Chłopców (edycja wiosenna)

   2 000, 00

3.2.

I Runda Pucharu Polski Juniorów w Łucznictwie

   4 000, 00

3.3.

Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego „ O Złotego Lwa”

   6 000, 00

3.4.

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych, Młodzików i Chłopców LION CUP

   6 000, 00

3.5.

Wakacyjna Przygoda z Piłką

   6 000, 00

 

Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt . W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta.

 


 

Zadanie Nr 4  - kwota dofinansowania do 55.000 PLN

Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gminazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem

i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy.

W 2009 roku na dofinansowanie zadania przeznaczono 55.000 PLN.

 

                            Nazwa zadania

Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na rok 2010 do kwoty:

Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży szczebla miejskiego (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy

         55 000, 00

 

Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu, przyznając

od 0-5 pkt. W ramach zadania nr 4 wybrana zostanie jedna oferta.

 

Zadanie Nr 5 - kwota dofinansowania do 36.000 PLN

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych o istotnych walorach merytorycznych

i promocyjnych dla Miasta Legnicy wśród dzieci i młodzieży.

W 2009 roku na dofinansowanie zadania przeznaczono 62.000 PLN.

 

Nr podzadania

                      Nazwa podzadania

Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na rok 2010 do kwoty

5.1.

Boks i kick-boxing - wszystkie kategorie wiekowe

3 000, 00

5.2.

Koszykówka chłopców - wszystkie kategorie wiekowe

3 000, 00

5.3.

Koszykówka dziewcząt -

4 000,00

5.4.

Łucznictwo - etap wstępny szkolenia

3 000, 00

5.5.

Piłka nożna- dzielnica Zakaczawie

3 000, 00

5.6.

Piłka nożna halowa – 5 os.

3 000, 00

5.7.

Ringo –wszystkie kategorie wiekowe

3 000, 00

5.8.

Szachy – etap wstępny, w tym zajęcia integracyjne

5000, 00

5.9.

Szachy szybkie i rozwiązywanie zadań szachowych

3 000, 00

5.10.

Taniec sportowy i towarzyski

3 000, 00

5.11.

Tenis stołowy – wszystkie kategorie wiekowe

3 000, 00

 

Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt . W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta.


 

Zadanie Nr 6 -  kwota dofinansowania do 20.000 PLN

Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej.

W 2009 roku na dofinansowanie zadania przeznaczono 24.000 PLN.

Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt .W ramach zadania 6 wybrana zostanie jedna oferta.

 

Zadanie 1/S – kwota dofinansowania do 120.000 PLN

Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy

ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy.

W 2009 roku na dofinansowanie zadania przeznaczono 200.000 PLN.

 

Nr podzadania

                      Nazwa podzadania

Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na rok 2010 do kwoty

1/S/1.

 

Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa w Legnicy.

70 000, 00

1/S/2.

 

Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionu piłkarskiego przy

ul. Grabskiego w Legnicy

50 000, 00

 

Komisja przy rozstrzyganiu kieruje się kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu przyznając od 0-5 pkt . W ramach każdego podzadania wybrana zostanie jedna oferta.

 

II. Adresaci konkursu

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873) zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność na terenie Polski, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków, wypracowane przychody nie są rozdzielane pomiędzy swoich członków a przeznaczane są na cele statutowe.

 

III. Termin realizacji zadania:

Zadania 1,2,4,5,6 oraz zadanie 1/S realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do grudnia 2010 roku.

Zadanie 3 cz. I realizowane będzie od dnia podpisania umowy do sierpnia 2010 r.

W zakresie tego zadania, na okres od września do grudnia 2010 roku, ogłoszony będzie dodatkowy konkurs – cz. II.

 

IV. Cel konkursu:

Udzielenie wsparcia finansowego organizacjom działającym w zakresie:

1)      upowszechniania kultury fizycznej i sportu  poprzez szkolenia sportowe, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozaszkolnych,

2)       rozwijania turystyki i krajoznawstwa,

3)      bieżącego utrzymania miejskiej bazy sportowej.


V. Forma –     wspieranie.

                        W zadaniu nr 4 – powierzenie realizacji zadania.

 

VI. Z dotacji można sfinansować:

1)     wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym (np. koszty osobowe zadania – wynagrodzenia trenerów i instruktorów, obsługi medycznej, technicznej, sędziowskiej, ochrony, tłumaczy itp.),

2)     koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia (przygotowanie i sprzątanie obiektów sportowych, montaż urządzeń sportowych, system identyfikacji zawodników, usługi sanitarne itp.),

3)     koszty oprawy widowiska (informacja o dofinansowaniu z Urzędu Miasta, flagi, trofea, pokazy i występy artystyczne, nagrody rzeczowe dla uczestników itp.),

4)     zakup towarów i usług (np. uzupełnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, transport, wyżywienie, zakwaterowanie zawodników, sędziów i trenerów, wynajem obiektów itp.).

5)     usługi poligraficzne (np. druk plakatów, informatorów),

6)     koszty delegacji i przejazdów związanych bezpośrednio z realizacją zadania,

7)     koszty administracyjne zadania (nie mogą przekraczać 5% otrzymanej dotacji, za wyjątkiem zadania 4, np. zakup materiałów biurowych ).

Z dotacji nie można sfinansować:

1)     zakupu gruntów bądź innych nieruchomości,

2)     zakupu środków trwałych, remontów lub adaptacji pomieszczeń,

3)     kosztów wkładu rzeczowego (np. pracy wolontariuszy, koszty wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego, własnej lub użyczonej sali, boiska itp.).

 

VII. Warunki składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 14 stycznia 2010 roku.

1.      Oferent zobowiązany jest do złożona oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 30 grudnia 2005 r. nr 264, poz. 2207).

2.      Ofertę należy:

1)      sporządzić w języku polskim;

2)      sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony;

3)      sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i in.);

4)      złożyć w kopercie ze wskazaniem konkursu, którego dotyczy oraz z oznaczeniem numeru i nazwy zadania, podzadania,

 

3.  Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:

1)      oświadczenie (w jednym egzemplarzu) o:

- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,

- posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego            zadania publicznego,

-zapewnieniu lokalu do realizacji zadania (np. umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, zgody dyrektora placówki oświatowej, sportowej, kulturalnej),

 

2)      aktualny odpis z rejestru za wyjątkiem stowarzyszeń zarejestrowanych w Urzędzie Miasta Legnicy, organizacji zarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie które składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli,

3)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.) – w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności. Obowiązek złożenia sprawozdań nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4)      kopię statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz każdą jego aktualizację. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Nieobligatoryjnie do oferty można dołączyć :

pisemne rekomendacje, listy intencyjne dotyczące dotychczas realizowanych zadań, projektów lub inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

UWAGA:
O przyjęciu oferty decyduje data jej złożenia w Urzędzie Miasta Legnica.

Oferent może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia na kopii oferty.

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone

z przyczyn formalnych.

 

VIII. Kryteria przyznawania dotacji i ocena ofert

Dotacja przyznawana jest po rozpatrzeniu:

1)      możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,

2)      przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadań 1-5 brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1)         organizacja bierze udział w realizacji Programu Szkolenia i Współzawodnictwa                       Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, w którym zawiera się Ogólnopolski System Sportu Młodzieżowego zgodnie z Ustawą o K.F. z dnia 18.01.1996 r. i rozporz. MENiS z 17 X 2001 roku a uczestnicy szkolenia reprezentują wysoki poziom sportowy i swoimi działaniami promują miasto Legnica,

2)         organizacja posiada wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i dysponuje bazą

w zakresie obiektów i sprzętu, odpowiadającą standardom szkolenia sportowego danej dyscypliny i wymogom widowiska sportowego,

3)         organizacja posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, oraz dysponuje rozeznaniem co do specyfiki lokalnych potrzeb, reprezentuje dyscyplinę sportową zawierającą się w gronie dyscyplin olimpijskich i posiadającą tradycje              w mieście,

4)         szkolenie ma charakter ciągły i odbywa się regularnie w ciągu całego roku szkolnego, również w czasie ferii i wakacji,

5)         organizacja pozyskuje środki finansowe- nie pochodzące z innych form finansowania przez UM Legnica np. zajęcia SKS, godziny ponadwymiarowe w szkołach itp. i korzysta z wolontariatu w myśl ustawy.

Za każde z wymienionych kryteriów oferta może otrzymać od 0-5 pkt.

 

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadania 6 brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1)         zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i odbywać się będą w warunkach zapewniających realizację zadania,

2)         organizacja posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, oraz         dysponuje rozeznaniem co do specyfiki lokalnych potrzeb,

3)         organizacja prowadzi tego typu działalność w ciągu całego roku,

4)         organizacja pozyskuje środki finansowe- nie pochodzące z innych form finansowania przez UM Legnica i korzysta z wolontariatu.

Za każde z wymienionych kryteriów oferta może otrzymać od 0-5 pkt.

 

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadania 1/S brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1)         posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym,

2)         dysponowanie możliwościami organizacyjnymi i technicznymi w zakresie m.in. zasobów          ludzkich, wyposażenia w specjalistyczny sprzęt umożliwiający realizację zadania,

3)         posiadanie środków własnych przeznaczonych na realizację zadania, które wraz         z udzieloną dotacją pozwolą zrealizować zadanie,

4)         realizacja zadania umożliwiać będzie prowadzenie zajęć szkoleniowych oraz    rozgrywania zawodów sportowych przez kluby piłkarskie a także inne kluby działające      na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

5)         zarządzanie nieruchomościami i obiektami w sposób zapewniający utrzymanie ich        w stanie nie pogorszonym zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 6 „Utrzymanie      obiektów budowlanych” ( od art. 61 do art. 72 ) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.

Komisja może przyznać od 0-5 pkt za każde z wymienionych kryteriów.

 

IX. Wybór oferty

Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Prezydenta Legnicy.

Dotacja na realizację danego podzadania/zadania będzie udzielona jednej organizacji, której oferta w ocenie Komisji otrzyma największą ilość punktów.

W ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro), na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta (www.legnica.eu) oraz w BIP-ie zostanie podana do publicznej wiadomości lista podmiotów, które złożyły oferty w konkursie.

Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta jest wyznaczony do sprawowania  kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją powyższych zadań publicznych.

 

X. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej w formie wykazu podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych podzadań/zadań i kwot przyznawanych na ich realizację, zostaną opublikowane na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 7, I piętro) oraz w BIP –ie.

 

 

 


Realizując zlecane przez Gminę Legnica zadania publiczne, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do:

1)         pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, wyznaczonego do kontroli merytorycznej i finansowej,               o organizacji imprez odbywających się w ramach „zadania”,

2)         informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizowanego „zadania” z budżetu miasta Legnicy poprzez tablice, plakaty itp. ,

3)         promowania Miasta Legnica podczas imprez i zawodów poprzez umieszczanie logo na strojach, ogłoszeniach i plakatach.

 

Konkurs może się odbyć jeżeli stanie do niego tylko jeden oferent.

Oferty w zamkniętych kopertach z załącznikami, nazwą i numerem zadania, podzadania oraz nazwą organizacji należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7,I piętro.

Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi.

Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności.

Szczegółowe informacje: Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta, tel  076-721-22-30,32,35,38.

 

Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 30.12.2005r. Nr 264, poz. 2207).

 

XI. Zawarcie umowy

1.      Oferent, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji podpisuje umowę w Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7, pokój nr 4.

2.      Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia :

      1)         zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego                          przez osoby upoważnione (zał. nr 2),

      2)         zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania (zał. nr 3),

      3)         oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym                          w dniu podpisania umowy.

 

XII. Zasady przekazania dotacji

1.      Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873), po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami.

2.      Gmina Legnica może odstąpić od wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy (w całości lub w części), w szczególności dotyczącej dofinansowania, w następujących przypadkach:

1)      ujawnienia, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

2)      utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów, bądź kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

3.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Legnica. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji, zgodnie z jej statutem.

4.      Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach - zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu.

5.      Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi w terminie określonym w umowie.

 

6.      Niezłożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nie przekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego realizacji nie zostało złożone sprawozdanie bądź na inne zadania realizowane przez tego samego zleceniobiorcę.

 

XIII. Uwagi ogólne

 

1.     Warunkiem zawarcia umowy o realizację zadania pomiędzy Gminą Legnica a oferentem wyłonionym w konkursie, który korzystał z dofinansowania w roku 2009, jest przyjęcie sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego zadania w roku poprzednim.

2.     Konkurs ofert może zostać odwołany bez podania przyczyny.

3.     Kwoty określone w ogłoszeniu mogą ulec zmianie-ostateczna ich wysokość zależy od uchwały budżetowej na rok 2010.

4.     Od podjętych decyzji w konkursie nie przysługuje odwołanie.

5.     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 10.12.2009
Data publikacji : 10.12.2009
Data modyfikacji : 10.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka
Osoba udostępniająca informację:
Sguzik
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL