Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Prezydenta Urzędu Miasta Legnicy

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Biura Prezydenta
Urzędu Miasta Legnicy

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
Wymagania konieczne:
1/ spełniać wymogi określone w art. 3 u ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Biura Prezydenta
Urzędu Miasta Legnicy

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
Wymagania konieczne:
1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne, administracyjne, prawnicze,
3/ posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym, w tym 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
4/ posiadać bardzo dobrą praktyczną znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
( Word, Excel ).
Wymagania pożądane:
1/ doświadczenie zawodowe w kontaktach z mediami,
2/ kreatywność i zdolności organizacyjne,
3/ komunikatywność,
4/ umiejętność zarządzania zespołem pracowniczym.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć następujące dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Do zadań dyrektora Biura Prezydenta należy kierowanie Biurem oraz czynny udział w jego pracach, związany z zadaniami w zakresie:
1/ obsługi organizacyjno – biurowej kolegium oraz sekretariatu prezydenta,
2/ współpracy z zagranicą oraz komunikacji społecznej,
3/ organizacji spotkań prezydenta z mieszkańcami oraz różnymi środowiskami społeczno – zawodowymi i delegacjami odwiedzającymi miasto,
4/ promocji miasta oraz informacji wizualnej i multimedialnej,
5/ patronatów prezydenta miasta,
6/ prowadzenia bieżących spraw związanych z reprezentowaniem gminy przez prezydenta miasta w stowarzyszeniach i związkach gmin.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Biura Prezydenta" do dnia 19 stycznia 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy (na parterze) przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL