Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2020, 15:14

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie

Zgodnie z Art.19 ust.6 i 7 ustawy Prawo Energetyczne wykładamy do publicznego wglądu na okres 21 dni zaktualizowane opracowanie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Legnicy” , w celu składania wniosków i uwag przez osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, które zostaną uwzględnione w w/w opracowaniu. Jednocześnie zgodnie z Art.54 ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wykładamy do publicznego wglądu na okres 21 dni „Prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Legnicy” w celu składania wniosków i uwag, które zostaną uwzględnione w w/w opracowaniu. Powyższe dokumenty dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta Legnicy, Wydziale Rozwoju Miasta, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica pokój 121 oraz w wersji elektronicznej w załącznikach.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 06.07.2011
Data publikacji : 06.07.2011
Data modyfikacji : 06.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornela Jeżowicz vel Jeżewska
Osoba udostępniająca informację:
Kjezewska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL