Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na organizację wypoczynku dziec ...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacjiOGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Legnicy
o otwartym konkursie ofert

na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i Uchwały nr XIX/184/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2004r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004r.
1. Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie pod nazwą „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z najuboższych rodzin objętych pomocą społeczną lub wymagających oddziaływań profilaktycznych”.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 110.000 zł (sto dziesięć tysięcy złotych).
3. Dotacja przyznawana jest po rozpatrzeniu:
a) możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
b) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
4. Termin realizacji zadania ustalony jest na okres od 28.06.2004r. do 31.08.2004r. Warunkiem realizacji zadania jest organizacja wypoczynku poza Legnicą.
5. Komisja przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji, weźmie przede wszystkim pod uwagę następujące kryteria:
a) cena skierowania,
b) ilość miejsc (potencjalna liczba dzieci i młodzieży mogącej skorzystać z oferty),
c) cena osobodnia,
d) stawka żywieniowa (w tym wsad do „kotła”),
e) poziom merytoryczny kadry opiekunów, wychowawców,
f) doświadczenie w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin wymagających wsparcia finansowego i profilaktycznego,
g) współpraca z organizacjami zajmującymi się pomocą społeczną dla najuboższych rodzin,
h) proponowany program zajęć,
i) lokalizacja ośrodka,
j) dotychczasowa współpraca z Miastem.
k) doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, rozeznanie co do specyfiki lokalnych potrzeb.
6. Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności.
7. Oferty zapieczętowane złożyć należy w Urzędzie Miasta Legnica, pokój 208, II piętro w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
8. W ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania wniosków, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta a także na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta zostanie ogłoszona lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji.
Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości
dotacji oraz o wydziałach Urzędu Miasta, wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, podejmie Prezydent Miasta.
Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym przyznano dotacje i kwoty przyznane na realizację tego zadania, zostaną opublikowane na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizując zlecone zadanie są zobowiązane do:
- pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta, wyznaczonego do kontroli merytorycznej i finansowej o organizacji imprez odbywających się w ramach „zadania”,
- informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizowanego „zadania” z budżetu miasta Legnicy.
9. W roku 2004 nie były realizowane zadania publiczne tego samego rodzaju, które są przedmiotem niniejszego ogłoszenia.
W roku 2003 zadanie tego rodzaju zrealizowane zostało w postaci obozu wypoczynkowego dla dzieci z najuboższych rodzin objętych pomocą społeczną, na co przekazano dotację z Urzędu Miasta w kwocie 99.000 zł.
10. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadnia publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003r. Nr 193, poz. 1891).

Metadane

Data publikacji : 12.05.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL