Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs ofert na stanowisko głównego specjalisty ds. szkół pod ...

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs ofert na stanowisko głównego specjalisty ds. szkół podstawowych i gimnazjalnych w Wydziale Oświaty i Sportu w Urzędzie Miasta Legnicy1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe pedagogiczne,
3/ co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3-letnie w placówkach oświatowych,
4/ znajomość prawa oświatowego, dotyczącego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,
5/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ).

Wymagania pożądane:
1/ doświadczenie w opracowywaniu arkuszy organizacyjnych roku szkolnego,
2/ doświadczenie w opracowywaniu sprawozdawczości związanej z funkcjonowaniem szkół.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć następujące dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa
pracy,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku głównego specjalisty ds. szkół podstawowych i gimnazjalnych w Wydziale Oświaty i Sportu:
1/ przygotowywanie koncepcji funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów, w tym analizowanie i opiniowanie projektów organizacji pracy oraz aneksów do arkuszy organizacyjnych,
2/ przygotowywanie analiz, planów, sprawozdań, projektów uchwał związanych z funkcjonowaniem szkół,
3/ przygotowywanie projektów ocen pracy dyrektorów,
4/ opiniowanie wniosków dyrektorów dotyczących planów nauczania indywidualnego,
5/ analizowanie wniosków zgłoszonych przez osoby prawne i fizyczne na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko głównego specjalisty ds. szkół podstawowych i gimnazjalnych w Wydziale Oświaty i Sportu " do dnia 21 lipca 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 06.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL