Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Złotoryjska dz. 2/22, Legnicki Dwór

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej.
Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczy ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej.
Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów Powierzchnia nieruchomości Cena gruntuwadium
Legnicaul. Złotoryjska KW 63150 obręb Legnicki Dwór dz. nr 2/22 21.107 m2 działka niezabudowana zlokalizowana bezpośrednio przy obwodnicy zachodniej 1.500.000,00 zł(netto)250.000,00 zł
Przeznaczenie nieruchomości: cele produkcyjne, usługi lub obiekty urządzeń komunikacji samochodowej,
stacja paliw, salony sprzedaży, warsztaty wraz z myjniami samochodowymi, parking samochodów ciężarowych.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność. Nieruchomość jest wolna od obciążeń ograniczeń praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 1.000,00 zł ponosi nabywca. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz.2603 - tekst jednolity) upłynął z dniem 16 marca 2005 r.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ kopię dowodu wniesienia wadium.
Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu (tj. do 20.06.2005 r.) na konto: PEKAO S.A. O/Legnica 20124014731111000025212109. Oferty z dopiskiem dot. "Złotoryjska dz. nr 2/22 " należy składaćw Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 20.06.2005 r. do godz. 9 00. Otwarcie przetargu odbędzie się 23.06.2005 r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność ( Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603). Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-300 oraz warunków przetargu tel. 72-12-310. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawką w wysokości 22 % (Dz.U.nr 54 z 2004 r. poz.535).

Metadane

Data publikacji : 18.04.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL