Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy”. Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 w związku z art. 47, art. 48 oraz art. 49 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy”. Pismem z dnia 21.06.2010 r. znak RDOŚ-02-WSI-6617-2-1/19/10/km Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał opinię, iż dla aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy” nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 05.03.2010r. znak pisma ZNS JŁ-621-239/09 Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu stwierdził, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy”. Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy” umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica.

Metadane

Data wytworzenia : 07.07.2010
Data publikacji : 07.07.2010
Data modyfikacji : 21.07.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornela Jeżowicz
Osoba udostępniająca informację:
Zchamielec
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL