Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie upowsz ...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w r 2005 poprzez bieżące utrzymanie obiektów sportowych - stadiony pOGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert
na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w roku 2005 poprzez bieżące utrzymanie obiektów sportowych
- stadiony piłkarskie.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i uchwały nr XXVIII/298/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na następujące zadania:

ZADANIE 1

Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionów sportowych
przy Al. Orła Białego, oraz przy ulicy Sportowców
Założona kwota dotacji do 180.000 zł.

ZADANIE 2

Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionu sportowego
przy ul.Wł.Grabskiego
Założona kwota dotacji do 60.000 zł.


1. Dotacja przyznawana jest przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta, po rozpatrzeniu:
a) możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
b) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
2. Na realizację zadania 1 i 2 przewiduje się kwotę do 240.000 zł.
3. Termin realizacji zadania ustalony jest na okres 2005 roku
4. Komisja przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji na zadanie , weźmie przede wszystkim pod uwagę następujące kryteria:
a) spełnienie wymogów formalnych konkursu, zawartych we wniosku (ofercie),
b) posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym,
c) dysponowanie możliwościami organizacyjnymi i technicznymi w zakresie m.in. zasobów ludzkich, wyposażenia w specjalistyczny sprzęt umożliwiający realizację zadania,
d) posiadanie środków własnych przeznaczonych na realizację zadania, które wraz z udzieloną dotacją pozwolą zrealizować zadanie,
e) realizacja zadania umożliwiać będzie prowadzenie zajęć szkoleniowych oraz rozgrywania zawodów sportowych przez kluby piłkarskie a także inne kluby działające na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
f) zarządzanie nieruchomościami i obiektami w sposób zapewniający utrzymanie ich w stanie nie pogorszonym zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 6 „Utrzymanie obiektów budowlanych” ( od art. 61 do art. 72 ) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.

Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności.

Oferty w zamkniętych kopertach na realizację zadania nr 1 lub 2 należy złożyć w Urzędzie Miasta Legnica, pokój 208, II piętro w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

W ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania wniosków, ogłoszona zostanie lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji, w BIP-ie, na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta a także na tablicy ogłoszeń wydziału Oświaty i Sportu.

Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji oraz o wydziałach Urzędu Miasta, wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych, podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotacje oraz kwot przyznawanych na realizację tych zadań, zostanie opublikowany na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta, w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń wydziału Oświaty i Sportu.

Realizując zlecane przez Gminę Legnica zadania publiczne, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizowanego zadania z budżetu Gminy Legnicy.

W roku 2004 na bieżące utrzymanie stadionów przeznaczono kwotę 240.000,- zł.

Wskazania do zasad pracy komisji konkursowej:

1. Im więcej organizacja spełnia kryteriów, tym korzystniejsza będzie jej pozycja przy rozstrzyganiu otwartego konkursu ofert.
2. Konkurs może się odbyć jeśli stanie do niego co najmniej jeden oferent.
3. Zadanie może być powierzone przez komisję kilku podmiotom jednocześnie, przydzielając dotację według proporcji wartości oceny wniosku konkursowego.
4. Komisja może wypracować szczegółowe zasady oceny określonych ofert konkursowych i dokonuje rozdziału środków.
5. Komisja kieruje się opisanymi kryteriami, a także zbieżnością i hierarchią potrzeb oraz zadań Miasta, wymiernej korzyści dla społeczności lokalnej, perspektyw kontynuacji przedsięwzięcia i dotychczasowej współpracy podmiotu z Miastem.
6. Kwoty podane w ogłoszeniu mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.
7. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.


Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003r. Nr 193, poz. 1891).

Metadane

Data publikacji : 23.02.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL