Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Świetlicy Terapeu ...

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy przy ul. Brackiej 16Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
1. posiadać wykształcenie wyższe magisterskie:
- na kierunku : pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub
- na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo
- na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji,
2. specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
3. legitymować się co najmniej 6 - letnim stażem pracy, w tym 3 - letnim stażem pracy w pomocy społecznej,
4. posiadać dobry stan zdrowia.
Oferta kandydata o przystąpieniu do konkursu powinna zawierać :
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,
2. życiorys zawodowy,
3. odpisy dyplomów oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
4. dokumenty potwierdzające co najmniej 6 - letni staż pracy, w tym 3 - letni staż pracy w pomocy społecznej,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114/,
8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy przy ul. Brackiej 16" w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metadane

Data publikacji : 11.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL