Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2021, 15:34

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. kontroli w Referacie Kontroli w Wydziale Organizacji ...

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. kontroli w Referacie Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i KontroliPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. kontroli w Referacie Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
3/ co najmniej 3-letni staż pracy, w tym dwuletnie doświadczenie w służbach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych,
4/ posiadać bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
5/ posiadać znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, kodeksu pracy, ordynacji podatkowej oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

Wymagania pożądane:
1/ doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z przeprowadzaniem kontroli finansowej,
2/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),
3/ komunikatywność oraz doświadczenie w pracy w zespole.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. kontroli w Referacie Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli:
1/ przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy, w tym; badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
2/ przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu gminy przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. kontroli w Referacie Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli " do dnia 26 marca 2007 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data wytworzenia : 12.03.2007
Data publikacji : 12.03.2007
Data modyfikacji : 12.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL