Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w Wydzia ...

konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta LegnicyPrezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Legnicy

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe o specjalności resocjalizacja lub psychologia lub pedagogika,
3/ 2-letnie doświadczenie w pracy administracji na podobnym stanowisku lub w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub resocjalizacyjnych,
4/ znajomość problematyki uzależnień oraz aktów prawnych dotyczących problematyki uzależnień.

Wymagania pożądane:
1/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),
2/ komunikatywność,
3/ umiejętność pracy z ludźmi.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia:
1/ koordynowanie zadań określonych w gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2/ współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, kościelnymi, stowarzyszeniami, zakładami pracy i związkami zawodowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3/ organizowanie szkoleń z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień dla pracowników resortowych wybranych instytucji,
4/ okresowe diagnozowanie rozmiaru problemu alkoholowego na terenie miasta Legnicy,
5/ opracowywanie rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6/ opracowywanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych" do dnia 20 marca 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 03.03.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL