Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. profikatyki uzależnień i promocji zdrowia w Wydziale ...

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. profikatyki uzależnień i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw SpołecznychPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert
na stanowisko inspektora ds. profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe, (preferowane o specjalności resocjalizacja lub psychologia, lub pedagogika lub administracja),
3/ co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na podobnym stanowisku lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub resocjalizacyjnych,
Wymagania pożądane:
1/ znajomość problematyki uzależnień i aktów prawnych związanych z problematyką uzależnień,
2/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, excel),
3/ komunikatywność,
4/ umiejętność pracy z osobami uzależnionymi.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć następujące dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa
pracy,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Do zadań inspektora ds. profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych należy:
1/ koordynowanie zadań określonych w gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2/ współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, kościelnymi, stowarzyszeniami, pracodawcami i związkami zawodowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3/ organizowanie szkoleń z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień dla pracowników wybranych instytucji,
4/ okresowe diagnozowanie rozmiaru problemu alkoholowego na terenie miasta Legnicy,
5/ opracowywanie rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6/ opracowywanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko inspektora ds. profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych" do dnia 4 sierpnia 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy (na parterze) przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 20.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL