Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Opieka n ...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk niewydolnych wychowawczo realizowana przez niepubliczne placówkiPrezydent Miasta Legnica

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

„Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk niewydolnych wychowawczo realizowana przez niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Przewidywana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 139.860 zł. Okres realizacji zadania ustala się od 1.07.2004r do 31.12.2004r.

Oferty należy składać na formularzach zgodnych ze wzorem zawartym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000r.
w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej
z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. Nr 55, poz. 662 z 2000r.).

Oferta musi spełniać wymogi zawarte w art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2004r
o pomocy społecznej (Dz. U. 64 poz. 593).
Przyznana dotacja przekazywana będzie podmiotowi przyjmującemu zalecenie realizacji zadania jedną transzą.

Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniać się będzie następujące kryteria:
1) kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie,
2) stan obiektu i warunki lokalowe niezbędne do realizacji zadania,
3) udział środków finansowych własnych podmiotu albo pozyskanych z innych źródeł
na realizację zadania,
4) ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim z uwagi na
rzetelność , terminowość i sposób rozliczenia otrzymywanych na ten cel środków.


Na realizację wyżej wymienionego zadania za okres pięciu miesięcy wykorzystano środki w wysokości 126.000 zł.
W roku 2003 przekazano i wykorzystano środki finansowe w wysokości 217.000 zł.


Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania niniejszego ogłoszenia w Urzędzie Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, w pokoju 208.

Metadane

Data publikacji : 26.05.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL